Home

ARBETET

Konventets arbete kommer att omfatta följande tre faser:

En lyssnandets fas: fastställande av medlemsstaternas, deras regeringars och parlaments samt det europeiska samhällets förväntningar och behov.

En reflekterande fas: jämförelse av de olika åsikter som framförts och bedömning av deras betydelse och följder.

En förslagsfas: sammanställning och utarbetande av förslag.

Efter avslutat arbete kommer konventet att lägga fram förslag för Europeiska rådet.

MÖTEN

Konventet sammanträder en eller två gånger per månad i Europaparlamentets lokaler i Bryssel.
Vid varje möte tar man upp diverse frågor men koncentrerar sig huvudsakligen på en eller två större frågor.
De offentliga plenarmötena äger rum under två halvdagar.

Plenarmöten

ARBETSGRUPPER

I juni 2002 inrättades det arbetsgrupper, vilkas roll är att fördjupa sig i vissa frågor.
Arbetsgrupperna består av konventsledamöter.
Allteftersom konventets arbete fortskrider kan det även komma att inrättas andra arbetsgrupper.

Arbetsgrupper

BIDRAG

Utanför plenarmötena och arbetsgrupperna kan konventsledamöterna framföra sina synpunkter och idéer i form av skriftliga bidrag som distribueras till alla deras kolleger.
Bidragen finns tillgängliga på denna webbplats.

Konventsledamöternas bidrag

FORUM

För att vidga debatten har det skapats ett forum, som är öppet för organisationer som företräder det civila samhället (arbetsmarknadens parter, ekonomiska miljöer, icke-statliga organisationer, akademiska miljöer etc.).
De organisationer som medverkar i forumet får regelbundet information om konventets arbete, och deras bidrag beaktas i debatten. Dessa organisationer kan höras i särskilda frågor i enlighet med beslut av presidiet.
Europeiska konventets plenarmöte den 24�25 juni 2002 ägnades åt det civila samhället. Föreningar och organisationer kunde då yttra sig och lägga fram sina synpunkter för konventsledamöterna.

Forum