Home

Plenarmötena

Samtliga plenarmöten

Plenarmöten Huvudfrågor Debatt Förberedande dokument
9-10 juli 2003 - Avslutande möte Summary Delar av ordförande Giscard d'Estaings inlägg vid avslutningen av konventets möte den 10 juli 2003 (på franska)
4 juli 2003 - Muntlig rapport av ordföranden om Europeiska rådets möte den 20 juni

- Diskussion om reaktionerna på dok. CONV 802/03 (CONV 821/03) och den reviderade versionen i dok. CONV 836/03
Summary Utkast till konstitution, volym II - Utkast till reviderad text till den andra, tredje och fjärde delen

Reaktioner på utkastet till text i dokument CONV 802/03 - Översikt

Utkast till konstitution, volym II
11-13 juni 2003 - Den reviderade texten till ingressen och hela första delen samt protokollet om de nationella parlamentens roll och protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna kommer att läggas fram. Summary Reviderad version av första delen
5-6 juni 2003 - Diskussion om
- första delen (avdelningarna I.III och V.IX)
- Diskussion om protokollen om de nationella parlamentens roll och om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna
- fjärde delen (Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser)
Summary Utkast till konstitution, Volym I - Reviderad text till första delen

Utkast till text till del IV med kommentarer
30-31 maj 2003 - Diskussion om utkast till texter om närmare samarbete

- Diskussion om utkast till texter om 1- ekonomisk styrning och 2- egna medel och budgetförfarande

- Diskussion om utkastet till andra och tredje delen av konstitutionen
Summary Närmare samarbete - Artikel 32b avdelning V första delen, och artiklarna I-P andra delen av konstitutionen

Utkast till konstitution, Volym I, Reviderad text till första delen

Utkast till konstitution, volym II - Utkast till andra, tredje och fjärde delarna

Utkast till text till avsnitt i tredje delen med kommentarer

Utkast till andra delen med kommentarer
15-16 maj 2003 - Konventets arbetssätt under den sista etappen och processen för att nå konsensus

- Debatt om utkast till artiklar om institutioner (första delen. avdelning IV)

- Debatt om utkast till artiklar om yttre åtgärder och försvar
Summary Motion enligt artikel 2 i konventets arbetssätt angående konventets kommande möten

Brev från ordföranden till konventsledamöterna om konventets arbetsmetod under slutfasen

Institutionerna - Utkast till artiklar i avdelning IV i konstitutionens första del

Översikt över förslagen till ändringar när det gäller - Unionens institutioner, utkast till artiklar avseende konstitutionens första del, avdelning IV (artiklarna 15, 16, 16a, 17, 17a, 17b, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 41) - Det demokratiska livet (första delen, avdelning VI, artikel X)

Utkast till artiklar om yttre åtgärder i det konstitutionella fördraget

Översikt över ändringsförslagen avseende yttre åtgärder, bland annat försvarspolitiken:Utkast till artiklarna i första delen, avdelning V (artiklarna 29, 30, X) och i andra delen, avdelning B (artiklarna 1-36) och kapitel X (artikel X) i konstitutionen
24-25 april 2003 - Framläggning av det nya utkastet till artiklar

- Diskussion om utkastet till artiklar om
a) Avdelning VI: Unionens demokratiska liv
b) Avdelning IX: Unionen och dess närmaste omvärld i det konstitutionella fördragets första del

- Diskussion om utkastet till artiklar om
a) Avdelning X: Medlemskap i unionen det konstitutionella fördragets första del
b) Tredje delen: Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser
Summary Unionens demokratiska liv

Översikt över förslagen till ändring rörande unionens demokratiska liv - Utkast till artiklar avseende konstitutionens första del, avdelning VI (artiklarna 33-37)

Avdelning IX:Unionen och dess närmaste omvärld

Reaktioner på utkastet till artikel 42 (Unionen och dess närmaste omvärld) - Analys

Avdelning X:Medlemskap i unionen

Översikt över förslagen till ändring när det gäller medlemskap i unionen:Utkast till artiklar som rör avdelning X i första delen (artiklarna 43-46)
3-4 april 2003 - Diskussion om utkastet till artiklar om området med frihet, säkerhet och rättvisa

- Framläggning av utkastet till artiklar om Avdelning VI: Unionens demokratiska liv; Avdelning IX: Unionen och dess närmaste omvärld; Avdelning X: Medlemskap i unionen i det konstitutionella fördragets första del; Tredje delen: Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

- Diskussion om utkastet till artiklar om finanser
Summary Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa - Utkast till artikel 31 i första delen - Utkast till artiklar i andra delen

Översikt över förslagen till ändring rörande ett område med frihet, säkerhet och rättvisa:Utkastet till artikel 31 i första delen och utkastet till artiklar i andra delen

Unionens finanser: utkast till artiklarna 38-40

Reaktioner på utkastet till artiklarna 38-40 i det konstitutionella fördraget (Unionens finanser) - Översikt
17-18 mars 2003 - Föredragning av utkastet till artiklar om : unionens finanser, frihet, säkerhet och rättvisa

- Debatt om utkastet till artiklarna 24 ff.

- Debatt om utkastet till protokoll om subsidiaritet och proportionalitet, utkastet till protokoll om de nationella parlamentens roll
Summary Unionens finanser: utkast till artiklarna 38-40

Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa - Utkast till artikel 31 i första delen - Utkast till artiklar i andra delen

Reaktioner på utkastet till artiklarna 24-33 i det konstitutionella fördraget - Översikt

Reaktioner på utkastet till protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna - Översikt

Reaktioner på utkastet till protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen - Analys
5 mars 2003 - Debatt om utkastet till artiklarna 8 - 16 Summary Reaktioner på utkastet till artiklarna 1 - 16 i det konstitutionella fördraget, Översikter

Utkast till artiklarna 1 - 16 i det konstitutionella fördraget
27-28 februari 2003 - Föredragning av utkastet till artiklarna 24 och framåt om instrumenten

- Debatt om utkastet till artiklarna 1 - 16
Summary Utkast till artiklarna 24 - 33 i det konstitutionella fördraget

Utkast till protokoll om
- tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,
- de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen


Reaktioner på utkastet till artiklarna 1 - 16 i det konstitutionella fördraget, Översikter

Utkast till artiklarna 1 - 16 i det konstitutionella fördraget
6-7 februari 2003 - Presidiets föredragning av utkastet till en första grupp artiklar i del I i det konstitutionella avtalet

- Georges Katiforis föredragning av rapporten från arbetsgrupp XI för ett socialt Europa

- Den regionala och lokala dimensionen
Summary Utkast till artiklarna 1-16 i det konstitutionella fördraget

Slutrapport från arbetsgrupp XI för ett socialt Europa

Corrigendum : Slutrapport från arbetsgrupp XI för ett socialt Europa

Den regionala och lokala dimensionen i Europa
20-21 januari 2003 - Institutionernas sätt att fungera Summary Institutionernas sätt att fungera
20 december 2002 - Yttre åtgärder : debatt om rapporten från arbetsgrupp VII där Jean-Luc Dehaene är ordförande

- Försvarsfrågor : debatt om rapporten från arbetsgrupp VIII där Michel Barnier är ordförande
Summary Slutrapport från arbetsgrupp VII för yttre åtgärder

Slutrapport från arbetsgrupp VIII för försvarsfrågor
5-6 december 2002 - Förenkling av lagstiftningsförfaranden och instrument : debatt om rapporten från arbetsgrupp IX med Giuliano Amato som ordförande

- Upprättande av arbetsgrupp XI för ett socialt Europa

- Säkerhet och rättvisa: debatt om rapporten från arbetsgrupp X med John Bruton som ordförande
Summary Slutrapport från arbetsgrupp IX för förenkling

Arbetsgruppen för ett socialt Europa, utkast till mandat

Slutrapport från arbetsgrupp X för frihet, säkerhet och rättvisa
7-8 november 2002 - Samordning av den ekonomiska politiken
a) debatt om rapporten från arbetsgrupp VI med Klaus Hänsch som ordförande
b) debatt om ett socialt Europa

- Kompletterande befogenheter : debatt om rapporten från arbetsgrupp V med Henning Christophersen som ordförande
Summary Slutrapport från arbetsgrupp VI för ekonomisk styrning

Motioner till presidiet i enlighet med artiklarna 2 och 15 i arbetsmetoderna

Frågeformulär inför debatten om sociala frågor

Slutrapport från arbetsgrupp V
28 oktober 2002 - Preliminärt utkast till konstitutionellt fördrag

- De nationella parlamentens roll : debatt om rapporten från arbetsgrupp IV för de nationella parlamenten där Gisela Stuart är ordförande

- Stadgan om de grundläggande rättigheterna : debatt om rapporten från arbetsgrupp II där Antonio Vitorino är ordförande
Summary Preliminärt utkast till konstitutionellt fördrag

Slutrapport om de nationella parlamentens roll från arbetsgrupp IV

Slutrapport från arbetsgrupp II
3-4 oktober 2002 - Unionens status som juridisk person : Debatt om rapporten från arbetsgrupp III

- Subsidiaritet : Debatt om rapporten från arbetsgrupp I
Summary Slutrapport från arbetsgrupp III - Status som juridisk person

Slutsatser från arbetsgrupp I - subsidiaritetsprincipen
12-13 september 2002 - Förenkling av lagstiftningsförfaranden och instrument Summary De rättsliga instrumenten:nuvarande system

Lagstiftningsförfarandena (inbegripet budgetförfarandet) - nuvarande förhållanden
11-12 juli 2002 - EU:s externa åtgärder

- Rapport från ungdomskonventet
Summary

Slutdokument antaget av Europeiska ungdomskonventet
Diskussionsunderlag om EU:s externa åtgärder
24-25 juni 2002 - Det civila samhället Summary Sammanställning av de bidrag som lagts fram i forumet
6-7 juni 2002 - Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa: unionens och medlemsstaternas roll

- De nationella parlamentens roll i den europeiska strukturen
Summary Rättsliga och inrikes frågor - lägesrapport och allmän problematik

De nationella parlamentens roll i den europeiska strukturen
23-24 maj 2002 - Hur Europeiska unionen fullgör sina uppdrag: effektivitet och legitimitet Summary Avgränsning av beslutsbefogen-heterna mellan Europeiska unionen och medlemsstaterna - det nuvarande systemet, problem samt vägar att utforska

Rättsliga instrument - det nuvarande systemet
15-16 april 2002 - Europeiska unionens uppdrag Summary Beskrivning av det nuvarande systemet och avgränsning av befogenheterna mellan Europeiska unionen och medlemsstaterna
21-22 mars 2002 - Vilka förväntningar ställs på Europeiska unionen? Summary
28 februari 2002 - Inledande möte Summary Inlednings-anföranden


Tillbaka till plenarmöte