Home

Praesidium

Presidiet har en pådrivande roll gentemot konventet och har till uppgift att förse detta med en grund för dess arbete.

Presidiet består av konventets ordförande och vice ordförande samt nio konventsledamöter, vilka utgörs av företrädare för regeringarna för de länder som kommer att inneha ordförandeskapet för unionen under konventet (Spanien, Danmark och Grekland), två företrädare för de nationella parlamenten, två företrädare för Europaparlamentet samt två företrädare för kommissionen.

Presidiet sammanträder regelbundet, normalt två gånger per månad och närmare bestämt en gång före varje plenarmöte och en gång mellan två plenarmöten.

Presidiet har en särskild roll i utarbetandet av utkast till dagordningar för plenarmötena och vid översynen av forumets verksamhet och organisation.

Alojz Peterle, som är det slovenska parlamentets företrädare vid konventet, har inbjudits att närvara vid presidiets möten. Han har utsetts av företrädarna för kandidatländernas nationella parlament.

Ordförande

Valéry GISCARD d'ESTAING


Vice ordförande

Giuliano AMATO

Jean-Luc DEHAENE


Företrädare för regeringarna för de länder som innehar rådets ordförandeskap under konventet

Alfonso DASTIS

Henning CHRISTOPHERSEN

Georges PAPANDREOU


Företrädare för de nationella parlamenten

John BRUTON

Gisela STUART


Företrädare för Europaparlamentet

Klaus HÄNSCH

Íñigo MÉNDEZ DE VIGO


Företrädare för Europeiska kommissionen

Michel BARNIER

António VITORINO


Inbjuden

Alojz PETERLE