Home

Nyckelorden

Nationella parlament

Sedan 1989 sammanträder var sjätte månad ledamöter från behöriga utskott i de nationella parlamenten och ledamöter i Europaparlamentet i konferensen mellan organ för EG-frågor (COSAC).

Efter Maastrichtfördragets ikraftträdande utsträcktes Europeiska unionens befogenheter. Därigenom har vikten av att knyta de nationella parlamenten närmare till de europeiska frågorna betonats.

Ett protokoll om detta har dessutom fogats till Amsterdamfördraget.

Se också

Europaparlamentet

Närmare samarbete

För att främja ett närmare samarbete mellan de länder i unionen som önskar gå längre i integrationssamarbetet än vad som anges i fördragen har det utvecklats olika instrument (t.ex. avtalet om social politik, Schengenavtalet). På detta sätt har medlemsstaterna kunnat skrida framåt i en annan takt och med andra målsättningar utanför EU:s institutionella ramar.

Efter Amsterdamfördragets ikraftträdande har dock möjligheten att använda denna metod formaliserats genom att man infört begreppet "närmare samarbete" i fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Det närmare samarbetet förutsätter att ett antal villkor uppfylls, bl.a. skall samarbetet

  • beröra ett område där gemenskapen inte ensam är behörig,
  • syfta till att genomföra unionens mål,
  • följa fördragens principer,
  • endast användas som en sista utväg,
  • beröra en majoritet av medlemsstaterna.

Inom ramen för Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen beslutar rådet med kvalificerad majoritet om närmare samarbete, på kommissionens förslag och efter att ha hört Europaparlamentet.

En enskild medlemsstat kan alltid motsätta sig etableringen av ett närmare samarbete om det finns viktiga skäl till detta som rör nationell politik. Rådet får dock med kvalificerad majoritet överlämna frågan för enhälligt beslut till rådet i dess sammansättning av stats- och regeringschefer eller Europeiska rådet.

Se också

Gemensam institutionell ram
Variabel geometri
Europa "à la carte"
Europa i flera hastigheter