Home

Nyckelorden

Ändring av fördragen

Artikel 48 i Fördraget om Europeiska unionen är den rättsliga grund som gör det möjligt att sammankalla en konferens med företrädare för medlemsstaternas regeringar (regeringskonferens - IGC) i avsikt att ändra fördragen. Enligt artikeln får varje medlemsstat eller kommissionen förelägga rådet förslag till ändringar. Om rådet efter att ha hört Europaparlamentet och kommissionen uttalar sig för förslaget, skall rådets ordförande sammankalla en konferens. Ändringarna i fördragen skall träda i kraft två månader efter det att de har ratificerats av samtliga medlemsstater i överensstämmelse med deras konstitutionella bestämmelser.

Se också

Regeringskonferensen (IGC)