Home

Nyckelorden

Fri rörlighet för personer (visering, asyl, invandring och annan politik)

En ny avdelning (kapitel) har införts i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen genom Amsterdamfördraget. Den innehåller följande:

  • Fri rörlighet för personer (främst avskaffande av kontrollerna av de inre gränserna).
  • Kontroll av de yttre gränserna.
  • Asyl och invandring.
  • Civilrättsligt samarbete.

Dessa områden omfattades tidigare av Fördraget om Europeiska unionen och lydde följaktligen under tredje pelaren-metoden. Amsterdamfördraget gör dem till gemenskapsfrågor, vilket innebär att rådet beslutar på förslag från kommissionen och det föreskrivs att medbeslutandeförfarandet (beslutsförfarande som delas med parlamentet) och kvalificerad majoritet (utom undantagsklausul) skall tillämpas på sikt för alla eller en del områden. Dessutom är domstolen hädanefter behörig för områdena inom denna nya avdelning.

Förenade kungariket och Irland deltar inte i de åtgärder som vidtas inom denna ram. Danmark kommer endast att delta i åtgärder som rör visering eftersom det är en skyldighet enligt internationell rätt och godtar i princip de åtgärder som rör Schengenregelverket.

Se också

Göra till gemenskapsfråga
Europeiska unionens råd (rådet)
Domstolen
Rättsliga och inrikes frågor (RIF)
Gemenskapsmetoden och den mellanstatliga metoden
Icke-deltagande (undantagsklausul)
Europeiska unionens pelare

Fördjupning / Integrering

Fördjupning avser en åtgärd för att knyta medlemsstaterna närmare varandra genom att konsolidera och utveckla det som förenar dem (man talar även ofta om integrering): tullunionen, den gemensamma marknaden och därmed sammanhängande politikområden samt euroområdet är delar av denna dynamik. Fördjupning har ofta framhållits som ett förstadium till utvidgningen.

Se också

Utvidgning

Fördragens läsbarhet (förenkling av fördragen)

Frågan om fördragens läsbarhet förs ofta fram på grund av den gemenskapsrättsliga strukturen vilken bygger på successiva fördrag. Varje nytt fördrag kompletterar de föregående men förändrar dem också, vilket ibland skapar tvetydigheter i tolkningen av dem och kan minska förståelsen av helheten.

Se också

Öppenhet och insyn

Förenkling av lagstiftningen

Syftet med förenklingen är att göra lagstiftningen mer lättillgänglig genom strikt tillämpning av principerna om subsidiaritet och proportionalitet.

Se också

Fördragens läsbarhet (förenkling av fördragen)
Subsidiaritet och proportionalitet
Öppenhet och insyn

Förfarandet med enkelt yttrande

Enligt detta förfarande (i en enda behandling) skall rådet höra Europaparlamentet och ta hänsyn till dess synpunkter. Rådet är dock inte bundet av parlamentets ståndpunkt utan är bara skyldigt att höra det. Förfarandet används särskilt för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Se också

Europeiska unionens råd
Europaparlamentet

Förstärkt kvalificerad majoritet

Tanken på att tillämpa en förstärkt kvalificerad majoritet härrör från några medlemsstaters övertygelse om att bibehållande av regeln om enhällighet i en utvidgad union ofta skulle leda till att arbetet lamslås. Enhällighet skulle därför i vissa fall kunna ersättas av förstärkt kvalificerad majoritet som skulle vara större än de 71 % av rösterna som vanligtvis krävs för majoritetsomröstning.

Se också

Kvalificerad majoritet
Enhällighet