Home

Nyckelorden

Ickedeltagande (undantagsklausul)

Med ickedeltagande avses att ett land som inte önskar ansluta sig till de övriga medlemsstaterna inom ett visst område av gemenskapssamarbete beviljas ett undantag för att undvika att samarbetet lamslås. Förenade kungariket önskade till exempel inte delta i den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen (EMU), som leder till användning av euron, och liknande klausuler har beviljats Danmark för EMU, försvar och europeiskt medborgarskap.

Initiativrätt

Initiativrätten faller

  • exklusivt under kommissionen när det gäller gemenskapsfrågor eftersom rådet endast fattar beslut på förslag från kommissionen,
  • under medlemsstaterna och kommissionen när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken liksom när det gäller vissa rättsliga och inrikes frågor.

Rådet och Europaparlamentet kan anmoda kommissionen att utforma förslag om de finner detta nödvändigt.

Se också

Gemensam institutionell ram
Europeiska kommissionen
Europeiska unionens pelare

Inre kärna

Med den inre kärnan avses en begränsad grupp länder som kan och vill fördjupa samarbetet sinsemellan. Begreppet hör hemma i det vidare begreppet närmare samarbete eller flexibilitet, där olika integrationsnivåer kan rymmas inom unionens institutionella ram och därmed förhindras att "inre kärnor" bildas utanför denna ram, vilket var fallet i samband med Schengen-området.

Se också

Närmare samarbete