Home

Nyckelorden

Domstolen

Europeiska gemenskapernas domstol består av 15 domare biträdda av nio generaladvokater som utses för en tid av sex år av medlemsstaterna i samförstånd. Domstolen har två huvudsakliga uppgifter, nämligen

att kontrollera att de rättsakter som antas av de europeiska institutionerna och regeringarna är förenliga med fördragen,

att på begäran av en nationell domstol uttala sig om tolkning eller giltighet av gemenskapsrättens bestämmelser.

Domstolen biträds av en förstainstansrätt, som inrättades 1989. Den har särskilt ansvar för att handha administrativa tvister i de europeiska institutionerna och tvister som har anknytning till gemenskapens konkurrensregler.

Dubbel majoritet

Inför en utvidgning av Europeiska unionen har det föreslagits olika system för att bevara den nuvarande balansen mellan "små" och "stora" länder när rådet fattar beslut. Ett av förslagen är att samtidigt kräva majoritet av de avgivna rösterna i rådet och att dessa företräder en majoritet av unionens befolkning. Vid regeringskonferensen i Nice i december 2000 antogs ett protokoll om utvidgningen av Europeiska unionen där det anges att från och med den 1 januari 2005 får en rådsmedlem begära att ett beslut som rådet fattar med kvalificerad majoritet endast godkänns om de medlemsstater som röstar för förslaget tillsammans motsvarar minst 62 % av unionens hela befolkning.

Se också

Kvalificerad majoritet
Vägning av röster i rådet