Home

Nyckelorden

Kommissionens sammansättning

Kommissionen består idag av minst en medborgare per medlemsstat (två från Frankrike, Förenade kungariket, Tyskland, Spanien och Italien). Frågan om hur många ledamöter kommissionen (det s.k. kollegiet) skall bestå av i en utvidgad union har tagits upp. Man måste fastställa kollegiets optimala storlek för att säkerställa legitimitet, kollegialitet och effektivitet hos en institution som skall vara en oberoende representant för allmänintresset.

Se också

Europeiska kommissionen

Kommittéförfarande

Enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tilldelar rådet genomförandet till kommissionen när det enligt gemenskapslagstiftningen krävs ett genomförande av gemenskapen och inte av medlemsstaterna vilket är det vanliga fallet. Konkret fastställs omfattningen av kommissionens genomförandebefogenheter i varje rättsakt samt det sätt på vilket dessa skall utövas. Ofta föreskrivs det då i rättsakten att kommissionen skall bistås av en kommitté i enlighet med kommittéförfarandet.

Dessa kommittéer består av företrädare för medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande.

Konstruktiv röstnedläggelse (positiv röstnedläggelse)

Inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) innebär konstruktiv röstnedläggelse att en medlemsstat avstår från att rösta i rådet utan att denna röstnedläggelse hindrar enhällighet.

Den berörda medlemsstaten är inte skyldig att tillämpa beslutet, men förblir i gengäld skyldig att godta att beslutet är bindande för unionen. Medlemsstaten skall därför undvika alla åtgärder som skulle kunna strida mot eller hindra en unionshandling som grundar sig på detta beslut.

Kvalificerad majoritet

Kvalificerad majoritet är det antal röster som krävs i rådet för att ett beslut skall antas när fördragen

så kräver. Medlemsländernas röster viktas efter folkmängden och korrigeras till förmån för de minst befolkade länderna, ny sida enligt följande system: Frankrike, Tyskland, Italien och Förenade kungariket har 10 röster var, Spanien 8 röster, Belgien, Grekland, Nederländerna och Portugal 5 röster var, Österrike och Sverige 4 röster var, Danmark, Irland och Finland 3 röster var samt Luxemburg 2 röster. Kvalificerad majoritet har nåtts när man samlat 62 röster av 87 (71 % av rösterna).

Se också

Europeiska unionens råd
Viktning av röster i rådet
Enhällighet