Home

Nyckelorden

Balansen mellan institutionerna och demokratisk legitimitet

Ursprungligen hade rådet ensamt befogenhet att anta rättsakter medan Europaparlamentet endast hade en rådgivande befogenhet. Maastrichtfördraget stärkte den demokratiska legitimiteten inom det institutionella systemet genom att utöka Europaparlamentets lagstiftande befogenheter och även dess befogenheter när det gäller att nominera och kontrollera kommissionen.

Inom ramen för reformen av institutionerna försöker man genom Amsterdamfördraget skapa balans mellan institutionerna för att säkerställa en mer demokratisk fördelning av befogenheterna och föra de europeiska medborgarna och de nationella parlamenten närmare beslutsprocessen.

Bland förändringar genom Amsterdamfördraget kan följande nämnas:


  • Allmän tillämpning av medbeslutandeförfarandet (enligt vilket Europaparlamentet är medlagstiftare tillsammans med rådet), samtidigt som Europaparlamentets lagstiftande befogenheter utsträcks.
  • Förstärkning av kommissionens legitimitet gentemot Europaparlamentet och medlemsstaterna genom en reform av utnämningsförfarandet och genom en förstärkt roll för dess ordförande.

Se också

Europeiska kommissionen
Europarådet
Europeiska unionens råd
Godkännande av kommissionen
Europaparlamentet
Nationella parlament
Medbeslutandeförfarande