Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA [Föreslagna ändringar]

Ingress


Första delen av konstitutionen


AVDELNING I: Definition av unionen och dess mål
 Artikel 1: Upprättande av unionen
 Artikel 2: Unionens värden
 Artikel 3: Unionens mål
 Artikel 4: Grundläggande friheter och icke-diskriminering
 Artikel 5: Förbindelserna mellan unionen och medlemsstaterna
 Artikel 6: Status som juridisk person

AVDELNING II: De grundläggande rättigheterna och unionsmedborgarskapet
 Artikel 7: Grundläggande rättigheter
 Artikel 8: Unionsmedborgarskap

AVDELNING III: Unionens befogenheter
 Artikel 9: Grundläggande principer
 Artikel 10: Unionsrätten
 Artikel 11: Befogenhetskategorier
 Artikel 12: Exklusiva befogenheter
 Artikel 13: Områden med delad befogenhet
 Artikel 14: Samordning av den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken
 Artikel 15: Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
 Artikel 16: Områden för stödjande åtgärder, samordningsåtgärder eller kompletterande åtgärder
 Artikel 17: Flexibilitetsklausul

AVDELNING IV: Unionens Institutioner
 Artikel 18: Unionens institutioner
 Artikel 19: Europaparlamentet
 Artikel 20: Europeiska rådet
 Artikel 21: Europeiska rådets ordförande
 Artikel 22: Ministerrådet
 Artikel 23: Rådets sammansättning
 Artikel 24: Kvalificerad majoritet
 Artikel 25: Europeiska kommissionen
 Artikel 26: Europeiska kommissionens ordförande
 Artikel 27: Utrikesministern
 Artikel 28: Europeiska unionens domstol
 Artikel 29: Europeiska centralbanken
 Artikel 30: Revisionsrätten
 Artikel 31: Unionens rådgivande organ

AVDELNING V: Utövande av unionens befogenheter

Kapitel I: Allmänna bestämmelser
 Artikel 32: Unionens rättsliga instrument
 Artikel 33: Rättsakter
 Artikel 34: Akter som inte är rättsakter
 Artikel 35: Delegerade förordningar
 Artikel 36: Genomförandeakter
 Artikel 37: Gemensamma principer för unionens akter
 Artikel 38 : Offentliggörande och ikraftträdande

Kapitel II: Särskilda bestämmelser
 Artikel 39 : Särskilda bestämmelser för genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
 Artikel 40 : Särskilda bestämmelser för genomförandet av den gemensamma säkerhets och försvarspolitiken
 Artikel 41: Genomförande av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
 Artikel 42 : Solidaritetsklausul

Kapitel III: Närmare samarbeten
 Artikel 43 : Närmare samarbete

AVDELNING VI: Unionens demokratiska liv
 Artikel 44: Principen om demokratisk jämlikhet
 Artikel 45: Principen om representativ demokrati
 Artikel 46: Principen om deltagardemokrati
 Artikel 47: Arbetsmarknadens parter och den autonoma sociala dialogen
 Artikel 48: Europeiska ombudsmannen
 Artikel 49: Öppenhet och insyn när det gäller överläggningarna inom unionens institutioner
 Artikel 50: Skydd av personuppgifter
 Artikel 51: Kyrkornas och de icke-konfessionella organisationernas ställning
 Artikel X

AVDELNING VII : Unionens finanser
 Artikel 52: Budgetmässiga och finansiella principer
 Artikel 53: Unionens medel
 Artikel 54: Den fleråriga finansieringsramen
 Artikel 55: Unionens budget

AVDELNING VIII: Unionen och dess närmaste omvärld
 Artikel 56: Unionen och dess närmaste omvärld

AVDELNING IX: Medlemskap i unionen
 Artikel 57: Kriterier för berättigande till medlemskap och förfarande för anslutning till unionen
 Artikel 58 : Tillfälligt upphävande av rättigheterna till medlemskap i unionen
 Artikel 59: Frivilligt utträde ur unionen

Tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

De nationella parlamentens roll i Europeiska unionen

Method of coordination

DEL II : EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA


Ingress

AVDELNING I - VÄRDIGHET

AVDELNING II - FRIHETER

AVDELNING III - JÄMLIKHET

AVDELNING IV - SOLIDARITET

AVDELNING V - MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER

AVDELNING VI - RÄTTSKIPNING

AVDELNING VII - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM TOLKNING OCHTILLÄMPNING AV STADGAN

DEL III : UNIONENS POLITIK OCH FUNKTION


AVDELNING I - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

AVDELNING II - ICKE DISKRIMINERING OCH MEDBORGARSKAP

AVDELNING III - INRE POLITIK OCH ÅTGÄRDER

KAPITEL I - INRE MARKNADEN
 
Avsnitt 1 - Upprättandet av den inre marknaden
 
Avsnitt 2 - Fri rörlighet för personer och tjänster
 
 Underavsnitt 1 - Arbetstagare
 
 Underavsnitt 2 - Etableringsfrihet
 
 Underavsnitt 3 - Frihet att tillhandahålla tjänster
 
Avsnitt 3 - Fri rörlighet för varor
 
 Underavsnitt 1 - Tullunion
 
 Underavsnitt 2 - Tullsamarbete
 
 Underavsnitt 3 - Förbud mot kvantitativa restriktioner
 
Avsnitt 4 - Kapital och betalningar
 
Avsnitt 5 - Konkurrensregler
 
 Underavsnitt 1 - Bestämmelser för företag
 
 Underavsnitt 2 - Stöd som beviljas av medlemsstaterna
 
Avsnitt 6 - Bestämmelser om skatter
 
Avsnitt 7 - Tillnärmning av lagstiftningen

KAPITEL II - EKONOMISK OCH MONETÄR POLITIK
 
Avsnitt 1 - Ekonomisk politik
 
Avsnitt 2 - Monetär politik
 
Avsnitt 3 - Institutionella bestämmelser
 
Avsnitt 4 - Övergångsbestämmelser

KAPITEL III - POLITIK PÅ ANDRA SÄRSKILDA OMRÅDEN
 
Avsnitt 1 - Sysselsättning
 
Avsnitt 2 - Socialpolitik
 
 Underavsnitt 1 - Europeiska socialfonden
 
Avsnitt 3 - Ekonomisk och social sammanhållning
 
Avsnitt 4 - Jordbruk och fiske
 
Avsnitt 5 - Miljö
 
Avsnitt 6 - Konsumentskydd
 
Avsnitt 7 - Transporter
 
Avsnitt 8 - Transeuropeiska nät
 
Avsnitt 9 - Forskning och teknisk utveckling samt rymden
 
Avsnitt 10 - Energi

KAPITEL IV - ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA
 
Avsnitt 1 - Allmänna bestämmelser
 
Avsnitt 2 - Politik gällande kontroller vid gränser, asyl och invandring
 
Avsnitt 3 - Civilrättsligt samarbete
 
Avsnitt 4 - Straffrättsligt samarbete
 
Avsnitt 5 - Polissamarbete

KAPITEL V - OMRÅDEN INOM VILKA UNIONEN KAN BESLUTA OM ATT GENOMFÖRA SAMORDNADE, KOMPLETTERANDE ELLER STÖDJANDE ÅTGÄRDER
 
Avsnitt 1 - Folkhälsa
 
Avsnitt 2 - Industri
 
Avsnitt 3 - Kultur
 
Avsnitt 4 - Utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor
 
Avsnitt 5 - Räddningstjänst
 
Avsnitt 6 - Administrativt samarbete

AVDELNING IV - ASSOCIERING AV DE UTOMEUROPEISKA LÄNDERNA OCH TERRITORIERNA

AVDELNING V - UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER

KAPITEL I - BESTÄMMELSER SOM SKALL TILLÄMPAS ALLMÄNT

KAPITEL II - DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN
 
Avsnitt 1 - Den gemensamma utrikespolitiken
 
Avsnitt 2 - Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
 
Avsnitt 3 - Finansiella bestämmelser

KAPITEL III - DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

KAPITEL IV - SAMARBETE MED TREDJE LAND OCH HUMANITÄRT BISTÅND
 
Avsnitt 1 - Utvecklingssamarbete
 
Avsnitt 2 - Ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete med tredje land
 
Avsnitt 3 - Humanitärt bistånd

KAPITEL V - RESTRIKTIVA ÅTGÄRDER

KAPITEL VI - INTERNATIONELLA AVTAL

KAPITEL VII - FÖRBINDELSER MED INTERNATIONELLA ORGANISATIONER OCH TREDJE LAND SAMT UNIONENS DELEGATIONER

KAPITEL VIII - GENOMFÖRANDE AV SOLIDARITETSKLAUSULEN

AVDELNING VI - UNIONENS FUNKTION

KAPITEL I - INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER
 
Avsnitt 1 - Institutioner
 
 Underavsnitt 1 - Europaparlamentet
 
 Underavsnitt 2 - Europeiska rådet
 
 Underavsnitt 3 - Rådet
 
 Underavsnitt 4 - Kommissionen
 
 Underavsnitt 5 - Domstolen
 
 Underavsnitt 6 - Revisionsrätten
 
Avsnitt 2 - Unionens rådgivande organ
 
 Underavsnitt 1 - Regionkommittén
 
 Underavsnitt 2 - Ekonomiska och sociala kommittén
 
Avsnitt 3 - Europeiska investeringsbanken
 
Avsnitt 4 - Gemensamma bestämmelser för unionens institutioner och organ

KAPITEL II - FINANSIELLA BESTÄMMELSER
 
Avsnitt 1 - Den fleråriga finansieringsramen
 
Avsnitt 2 - Unionens årliga budget
 
Avsnitt 3 - Genomförande av budgeten och ansvarsfrihet
 
Avsnitt 4 - Gemensamma bestämmelser
 
Avsnitt 5 - Bekämpning av bedrägeri

KAPITEL III - Närmare samarbeten

AVDELNING VII - GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

PROTOKOLL OM ÄNDRING AV EURATOMFÖRDRAGET

PROTOKOLL OM EUROGRUPPEN

DEL IV : ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)