Home

WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden van de Conventie verlopen in drie fasen:

Luisteren: bepalen wat de verwachtingen en de behoeften zijn van de lidstaten, van hun regeringen en parlementen, alsmede van de Europese maatschappij

Nadenken: de verschillende meningen vergelijken en de draagwijdte en de gevolgen ervan inschatten

Voorstellen: het maken van een synthese en het uitwerken van voorstellen

Na afloop van de Conventie zullen voorstellen worden gepresenteerd aan de Europese Raad.

Zittingen

De Conventie vergadert één à tweemaal per maand, in de gebouwen van het Europees Parlement te Brussel.
Tijdens elke zitting worden 1 à 2 belangrijke kwesties grondig besproken, waarbij niettemin uiteenlopende zaken aan de orde kunnen komen.
De openbare plenaire zittingen nemen twee halve dagen in beslag.

Plenaire zittingen

Werkgroepen

In juni 2002 werden werkgroepen opgericht om bepaalde onderwerpen grondiger te bestuderen. Deze werkgroepen bestaan uit leden van de Conventie.
Naarmate de werkzaamheden van de Conventie vorderen, kunnen andere werkgroepen worden gecreëerd.

Werkgroepen

Bijdragen

Buiten de plenaire zittingen en de werkgroepen om kunnen de leden van de Conventie hun standpunten en ideeën kwijt in schriftelijke bijdragen die onder al hun collega's worden verspreid.
Die bijdragen worden op deze site gepubliceerd.

Bijdragen van leden van de Conventie

Forum

Om het debat te verbreden wordt een Forum opengesteld voor organisaties die de civiele samenleving vertegenwoordigen (sociale partners, bedrijfsleven, niet-gouvernementele organisaties, academische kringen, enz.).
De organisaties die aan het forum deelnemen worden regelmatig over de besprekingen van de Conventie geïnformeerd. Hun bijdragen worden aan het debat toegevoegd. Zij kunnen op een door het Praesidium vast te stellen wijze worden gehoord of geraadpleegd over specifieke vraagstukken.
De plenaire zitting van 24 en 25 juni 2002 was gewijd aan de civiele samenleving. Bij deze gelegenheid konden de verenigingen en organisaties hun standpunten voor de leden van de Conventie uiteenzetten.

Forum