Home

Plenaire zittingen

Alle plenaire zittingen

Plenaire zittingen Voornaamste onderwerpen debatten Voorbereidende documenten
9-10 juli 2003 - Slotzitting Synthese Enkele punten uit het betoog van voorzitter Giscard d'Estaing aan het einde van de zitting van 10 juli 2003 (in het Frans)
4 juli 2003 - Mondeling verslag van de voorzitter over de bijeenkomst van de Europese Raad van 20 juni

- Debat over de reacties op doc. CONV 802/03 (CONV 821/03) en de herziene versie in doc. CONV 836/03
Synthese Ontwerp-Grondwet, Volumen II - Herziene ontwerp-tekst van de delen II, III en IV

Reacties op de ontwerp-tekst van document CONV 802/03 - Analyse

Ontwerp-Grondwet, Volumen II
11-13 juni 2003 - De presentatie van de herziene tekst van het gehele deel I, voorafgegaan door de preambule, en vergezeld van het Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen en het Protocol betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel. Synthese Herziene tekst van deel I
5-6 juni 2003 - Debat over :
- Deel I (Titels I tot en met III en V tot en met IX)
- Protocollen over de rol van de nationale parlementen en over de toepassing van de beginselen subsidiariteit en evenredigheid
- Deel IV (Algemene en slotbepalingen)
Synthese Ontwerp-Grondwet, deel I - Herziene tekst van deel I

Ontwerp-tekst van deel IV met toelichtingen
30-31 mei 2003 - Debat over de ontwerp-teksten inzake nauwere samenwerking

- Debat over de ontwerp-teksten inzake :1- economisch bestuur en 2- eigen middelen en begrotingsprocedure

- Debat over het ontwerp van deel II en deel III van de Grondwet
Synthese Nauwere samenwerking - Artikel 32 ter, Titel V, deel I, en artikelen I tot en met P, deel II van de Grondwet

Ontwerp-Grondwet, deel I, Herziene tekst van deel I

Ontwerp-Grondwet, Volumen II - Ontwerp-tekst van de delen II, III en IV

Ontwerp-tekst van een aantal afdelingen van deel III, met toelichting

Ontwerp-tekst van deel II met commentaar
15-16 mei 2003 - Werkmethode van de Conventie in de laatste fase en proces met het oog op consensus

- Debat over de ontwerp-artikelen over de Instellingen (deel I - titel IV)

- Debat over de ontwerp-artikelen betreffende extern optreden en defensie
Synthese Motie uit hoofde van artikel 2 van de werkmethoden van de Conventie betreffende extra bijeenkomsten van de Conventie

Schrijven van de voorzitter aan de leden van de Conventie betreffende de werkmethode van de Conventie in haar slotfase

Instellingen - Ontwerp-artikelen voor titel IV van deel I van de Grondwet

Analyse van de wijzigingsvoorstellen betreffende:- de instellingen van de Unie, ontwerp-artikelen betreffende deel I, titel IV, van de Grondwet (artikelen 14, 15, 16, 16 bis, 17, 17 bis, 17 ter, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 22, 23) - Het democratisch leven (deel I, titel VI, artikel X)

Ontwerp-artikelen betreffende extern optreden in het constitutioneel verdrag

Analyse van de voorgestelde amendementen betreffende het externe optreden, inclusief het defensiebeleid:Ontwerp-artikelen met betrekking tot deel I, titel V (artikelen 29, 30, X), deel II, titel B, (artikelen 1 t/m 36), en hoofdstuk X (artikel X) van de Grondwet
24-25 april 2003 - Presentatie van nieuwe ontwerp-artikelen:

- Debat over de nieuwe ontwerp-artikelen inzake:
a) Titel VI: Het democratisch leven van de Unie
b) Titel IX: De Unie en haar naaste omgeving van deel I van het Constitutioneel Verdrag

- Debat over de ontwerp-artikelen inzake
a) Titel X: Het lidmaatschap van de Unie van deel I van het Constitutioneel Verdrag
b) Deel drie: Algemene en slotbepalingen
Synthese Het democratisch leven van de Unie

Analyse van de wijzigingsvoorstellen betreffende het democratisch leven van de Unie:- Ontwerp-artikelen aangaande deel I van de Grondwet, Titel VI (artikelen 33 tot en met 37)

Titel IX:De Unie en haar naaste omgeving

Reacties op ontwerp-artikel 42 (De Unie en haar naaste omgeving) - Analyse

Titel X:Het lidmaatschap van de Unie

Analyse van de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot het lidmaatschap van de Unie:ontwerp-artikelen voor titel X van deel I (artikelen 43 t/m 46)
3-4 april 2003 - Debat over de ontwerp-artikelen inzake de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

- Presentatie van de ontwerp-artikelen inzake: Titel VI: Het democratisch leven van de Unie; Titel IX: De Unie en haar naaste omgeving; Titel X: Het lidmaatschap van de Unie van deel I van het Constitutioneel Verdrag; Deel drie: Algemene en slotbepalingen

- Debat over de ontwerp-artikelen inzake financiën
Synthese Ontwerp van artikel 31 in deel I, en ontwerp van de artikelen in deel II betreffende "de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid"

Analyse van de voorgestelde amendementen betreffende de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid:Ontwerp-artikel 31 (deel I) en ontwerp-artikelen van deel II

de financiën van de Unie: ontwerp-artikelen 38-40

Reacties op de ontwerp-artikelen 38 tot en met 40 van het Constitutioneel Verdrag (de financiën van de Unie) - Analyse
17-18 maart 2003 - Presentatie van de ontwerpartikelen over: de financiën van de Unie; vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

- Debat over de ontwerpartikelen 24 en vlg.

- Debat over ontwerpprotocol betreffende subsidiariteit en evenredigheid, ontwerpprotocol betreffende de rol van de nationale parlementen
Synthese Unionens finanser: utkast till artiklarna 38 - 40

Ontwerp van artikel 31 in deel I, en ontwerp van de artikelen in deel II betreffende "de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid"

Reacties op de ontwerp-artikelen 24 tot en met 33 van het Constitutioneel Verdrag - Analyse

Reacties op het ontwerp-protocol betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel - Analyse

Reacties op het ontwerp-protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie - analyse
5 maart 2003 - Debat over de ontwerp-artikelen 8 tot en met 16 Synthese Reacties op de ontwerp-artikelen 1 tot en met 16 van het Constitutioneel Verdrag, Analyse

Ontwerp voor de artikelen 1 tot en met 16 van het Constitutioneel Verdrag
27-28 februari 2003 - Presentatie van de ontwerp-artikelen 24 e.v. inzake de instrumenten

- Debat over de ontwerp-artikelen 1 tot en met 16
Synthese Ontwerp-artikelen 24 tot en met 33 van het Constitutioneel Verdrag

Ontwerp-protocollen betreffende:
- de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel
- de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie


Reacties op de ontwerp-artikelen 1 tot en met 16 van het Constitutioneel Verdrag, Analyse

Ontwerp voor de artikelen 1 tot en met 16 van het Constitutioneel Verdrag
6-7 februari 2003 - Presentatie van de ontwerp-tekst van een eerste groep artikelen van deel I van het constitutioneel verdrag door het Praesidium

- Presentatie van het verslag Werkgroep XI Sociaal Europa door de heer Katiforis

- De regionale en lokale dimensie
Synthese Ontwerp voor de artikelen 1 tot en met 16 van het Constitutioneel Verdrag

Eindverslag van Werkgroep XI over Sociaal Europa

Corrigendum : Eindverslag van Werkgroep XI over sociaal Europa

Regionale en lokale dimensie in Europa
20-21 januari 2003 - De werking van de instellingen Synthese De werking van de instellingen
20 december 2002 - Extern optreden : debat over het verslag van werkgroep VII, voorgezeten door de heer Dehaene

- Defensie : debat over het verslag van werkgroep VIII, voorgezeten door de heer Barnier
Synthese Eindverslag van Werkgroep VII over extern optreden

Slotverslag van Werkgroep VIII defensie
5-6 december 2002 - Vereenvoudiging van instrumenten en procedures: debat over het verslag van werkgroep IX, voorgezeten door de heer Amato

- Oprichting van werkgroep XI

- Veiligheid en rechtvaardigheid: debat over het verslag van werkgroep X, voorgezeten door de heer Bruton
Synthese Eindverslag van werkgroep IX

Groep

Slotverslag van Werkgroep X
7-8 november 2002 - Coödinatie van de economische beleidsmaatregelen
a) debat over het verslag van werkgroep VI, voorgezeten door de heer Hänsch
b) debat over het sociale Europa

- Aanvullende bevoegdheden : debat over het verslag van Groep V, voorgezeten door de heer Christophersen
Synthese Eindverslag van Werkgroep VI economisch bestuur

Moties ter attentie van het praesidium op grond van artikel 2 en artikel 15 van de werkmethoden

Vragenlijst met het oog op de discussie over sociale vraagstukken

Eindverslag van Werkgroep V
28 oktober 2002 - Voorontwerp van constitutioneel verdrag

- De rol van de nationale parlementen : debat over het verslag van werkgroep IV

- Handvest van de grondrechten : debat over het verslag van werkgroep II, voorgezeten door de heer Vitorino
Synthese Voorontwerp van constitutioneel verdrag

Eindverslag van Werkgroep IV betreffende de rol van de nationale parlementen

ontwerp-Eindverslag van Werkgroep II
3-4 oktober 2002 - Rechtspersoon-
lijkheid van de Unie : Debat over het verslag van Groep III

- Subsidiariteits-
beginsel : Debat over het verslag van Groep I
Synthese Eindverslag van Werkgroep III

Conclusies van Werkgroep I
12-13 september 2002 - Vereenvoudiging van de instrumenten en procedures Synthese Rechtsinstrumenten: bestaande regeling

De wetgevingsprocedures (met inbegrip van de begrotingsprocedure):- Stand van zaken
11-12 juli 2002 - Extern optreden van de EU

- Verslag van de Jongerenconventie
Synthese

Door de Europese Jongerenconventie aangenomen slotdocument
Discussienota aan over het externe optreden van de EU
24-25 juni 2002 - civiele samenleving Synthese Overzicht van de bijdragen op het Forum
6-7 juni 2002 - Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid: de rol van de Unie en van de lidstaten

- De rol van de nationale parlementen in de Europese structuur
Synthese Justitie en Binnenlandse Zaken - stand van zaken en algemene problematiek

De rol van de nationale parlementen in de Europese structuur
23-24 mei 2002 - Manier waarop de Europese Unie haar taken verricht, efficiëntie en legitimiteit Synthese Afbakening van de bevoegdheden tussen de Europese Unie en de lidstaten - huidige regeling, problematiek en te bestuderen mogelijkheden

Rechtsinstrumenten: bestaande regeling
15-16 april 2002 - De taken van de Europese Unie Synthese Beschrijving van de huidige afbakening van de bevoegdheden tussen de Europese Unie en de lidstaten
21-22 maart 2002 - «Wat verwacht u van de Europese Unie?» Synthese
28 februari 2002 - Openingszitting Synthese Toespraken van de openingszitting


Terug naar plenaire zittingen