Home

Plenaire zittingen

De Conventie vergadert één- à tweemaal per maand, in de gebouwen van het Europees Parlement te Brussel.

Tijdens elke zitting worden 1 à 2 vraagstukken grondig bestudeerd, waarbij niettemin uiteenlopende zaken aan de orde kunnen komen.

De agenda wordt vastgesteld door het Praesidium. Vóór de zittingen ontvangen de leden van de Conventie de documenten ter voorbereiding van de zitting.

De laatste drie plenaire zittingen

Plenaire zittingen Voornaamste onderwerpen debatten Voorbereidende documenten
9-10 juli 2003 - Slotzitting Synthese Enkele punten uit het betoog van voorzitter Giscard d'Estaing aan het einde van de zitting van 10 juli 2003 (in het Frans)
4 juli 2003 - Mondeling verslag van de voorzitter over de bijeenkomst van de Europese Raad van 20 juni

- Debat over de reacties op doc. CONV 802/03 (CONV 821/03) en de herziene versie in doc. CONV 836/03
Synthese Ontwerp-Grondwet, Volumen II - Herziene ontwerp-tekst van de delen II, III en IV

Reacties op de ontwerp-tekst van document CONV 802/03 - Analyse

Ontwerp-Grondwet, Volumen II
11-13 juni 2003 - De presentatie van de herziene tekst van het gehele deel I, voorafgegaan door de preambule, en vergezeld van het Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen en het Protocol betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel. Synthese Herziene tekst van deel I

Alle plenaire zittingen
Vergaderrooster

De volledige notulen van de plenaire zittingen zijn beschikbaar op de site van het Europees Parlement.

Wilt U een plenaire zitting bijwonen?
Contacteer de Dienst bezoeken van het Europees Parlement. Email: vissem@europarl.eu

Wilt U de debatten rechtstreeks op uw computer volgen?