Home

Organisatie

Samenstelling van de Conventie

De Europese Raad heeft de heer Valéry Giscard d'Estaing tot voorzitter van de Conventie benoemd en de heren Giuliano Amato en Jean-Luc Dehaene tot vice-voorzitters.

De Conventie brengt de belangrijkste belanghebbenden bij het debat over de toekomst van de Unie bijeen. Naast de voorzitter en de twee vice-voorzitters is de Conventie samengesteld uit:

  • 15 vertegenwoordigers van de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten (1 per lidstaat),
  • 13 vertegenwoordigers van de staatshoofden en regeringsleiders van de kandidaat-lidstaten (1 per kandidaat-lidstaat),
  • 30 vertegenwoordigers van de nationale parlementen van de lidstaten (2 per lidstaat),
  • 26 vertegenwoordigers van de nationale parlementen van de kandidaat-lidstaten (2 per kandidaat-lidstaat),
  • 16 leden van het Europees Parlement,
  • 2 vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

Ieder vast lid van de Conventie heeft een plaatsvervanger.

Het Economisch en Sociaal Comité (drie vertegenwoordigers), het Comité van de Regio's (zes vertegenwoordigers), de sociale partners (drie vertegenwoordigers) en de Europese ombudsman zijn als waarnemers uitgenodigd.

In de Verklaring van Laken is bepaald dat de kandidaat-lidstaten als volwaardige gesprekspartners aan de besprekingen deelnemen, zonder evenwel een consensus die zich aftekent tussen de lidstaten te kunnen verhinderen.

Samenstelling

Plenaire zittingen

De Conventie komt maandelijks bijeen in plenaire zitting, in de gebouwen van het Europees Parlement te Brussel.

De zittingen van de Conventie zijn openbaar en nemen twee halve dagen in beslag.

Plenaire zittingen

Werkgroepen

De leden van de Conventie nemen deel aan werkgroepen om een aantal specifieke onderwerpen grondiger te bestuderen.

Werkgroepen

Praesidium

De werkzaamheden van de Conventie worden aangestuurd door een Praesidium.

Het Praesidium wordt gevormd door de voorzitter en de vice-voorzitters van de Conventie, twee vertegenwoordigers van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van de Commissie, twee vertegenwoordigers van de nationale parlementen en vertegenwoordigers van de Spaanse, de Deense en de Griekse regering (landen die tijdens de Conventie het voorzitterschap van de Europese Unie bekleden).

Het Praesidium nodigt op al zijn vergaderingen een lid van de Conventie uit dat door de vertegenwoordigers van de kandidaat-lidstaten is aangewezen.

Praesidium

Secretariaat

De Conventie wordt bijgestaan door een secretariaat, dat geleid wordt door Sir John Kerr, voormalig hoofd van de Britse diplomatieke dienst. Zijn adjunct is Annalisa Giannella, Europees ambtenaar.

Secretariaat
Inzet
Werkzaamheden