Home

Trefwoorden

Acquis communautaire

Het "acquis communautaire" (communautaire verworvenheden) betreft de gemeenschappelijke onderbouw van rechten en plichten die alle lidstaten van de Europese Unie bindt. Tot het acquis communautaire, dat voortdurend in ontwikkeling is, behoren :

  · de strekking, de beginselen en de politieke doelstellingen van de Verdragen;

  · de communautaire wetgeving en de jurisprudentie van het Hof van Justitie;

  · de verklaringen en resoluties die in het kader van de Unie zijn aangenomen;

  · de besluiten uit hoofde van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid;

  · de besluiten die op het gebied van justitie en binnenlandse zaken zijn overeengekomen;

  · de internationale overeenkomsten die de Gemeenschap heeft gesloten, alsook de overeenkomsten die de lidstaten onderling op beleidsterreinen van de Unie zijn aangegaan.

Eén van de voorwaarden voor de toetreding tot de Europese Unie is dat nieuwe lidstaten het acquis communautaire volledig overnemen.

Zie:

Institutioneel Kader (één ...)
Pijlers van de Europese Unie

Terug naar de inhoudsopgave