Home

Trefwoorden

Doorzichtigheid

Het begrip doorzichtigheid wordt in het taalgebruik van de instellingen vaak gehanteerd, en er wordt dan gedoeld op de helderheid van de werking der communautaire instellingen. Het begrip houdt verband met de roep van diverse zijden om ruimere toegang voor de burger tot de informatie omtrent en de documenten van de Unie, alsook met een betere leesbaarheid van de teksten (vereenvoudiging van de Verdragen, consolidering en betere redactionele kwaliteit van de wetteksten).

Het gebrek aan doorzichtigheid wordt dikwijls aangehaald om uiting te geven aan een bij de Europese burger levend gevoel dat de Europese instellingen ver van hem af staan, en dat de daarbinnen toegepaste besluitvormingsprocedures voor hem moeilijk te bevatten zijn.

Dubbele meerderheid

In het vooruitzicht van een uitgebreid Europa is erover nagedacht hoe het huidige evenwicht tussen grote en kleine landen bij de besluitvorming in de Raad kan worden behouden. Een van de voorgestelde oplossingen bestaat erin te bepalen dat de meerderheid van de in de Raad uitgebrachte stemmen moet worden gehaald en dat die stemmen de meerderheid van de bevolking van de Unie moeten vertegenwoordigen. De Intergouvernementele Conferentie van Nice van december 2000 heeft een protocol betreffende de uitbreiding van de Europese Unie aangenomen, dat bepaalt dat met ingang van 1 januari 2005 een lid van de Raad kan verlangen dat bij besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt nagegaan of de lidstaten die de gekwalificeerde meerderheid vormen samen ten minste 62% van de totale bevolking van de Unie vormen; indien dat niet het geval is, is het besluit niet aangenomen.

Zie:

Gekwalificeerde meerderheid
Stemmenweging in de Raad

Terug naar de inhoudsopgave