Home

Trefwoorden

Samenstelling van de Commissie

De Commissie bestaat momenteel uit ten minste een onderdaan van elke lidstaat (twee voor Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). De samenstelling van de Commissie in het kader van een uitgebreid Europa is thans evenwel een onderwerp van bespreking. Het is zaak de optimale omvang van het college van commissarissen vast te stellen teneinde de legitimiteit, de collegialiteit en de doeltreffendheid te waarborgen van een instelling die tot taak heeft het algemeen belang volledig onafhankelijk te behartigen.

Zie:

Europese Commissie

Schorsingsclausule

De schorsingsclausule is bij het Verdrag van Amsterdam opgenomen in het Verdrag betreffende de Europese Unie.

De clausule voorziet erin dat bepaalde, op grond van de verdragen verleende rechten van een lidstaat kunnen worden geschorst (bijvoorbeeld het stemrecht van die lidstaat in de Raad) wanneer de betrokken lidstaat de beginselen waarop de Unie is gegrondvest (vrijheid, democratie, eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, rechtsstaat) ernstig en voortdurend schendt. De lidstaat moet echter wel zijn verplichtingen verder nakomen.

Stabiliteits- en groeipact

Het stabiliteits- en groeipact past in het kader van de derde fase van de Economische en Monetaire Unie, die op 1 januari 1999 is ingegaan. Het moet ervoor zorgen dat de begrotingsdiscipline van de lidstaten na de invoering van de gemeenschappelijke munt wordt voortgezet.

Het stabiliteits- en groeipact geeft de Raad de mogelijkheid om sancties op te leggen aan een deelnemende lidstaat die niet de nodige maatregelen neemt om een buitensporig tekort te beëindigen.

Zie:

Economische en Monetaire Unie (EMU)

Stemmenweging in de Raad

Bij een stemming met gekwalificeerde meerderheid in de Raad beschikt elke lidstaat over een aantal stemmen dat wordt bepaald op grond van de omvang van de bevolking, waarbij de stemmen worden gewogen om te zorgen voor een evenwicht tussen landen met een grote bevolking en landen met een minder talrijke bevolking.

Zie:

Dubbele meerderheid
Uitbreiding
Gekwalificeerde meerderheid

Subsidiariteit en evenredigheid

Het subsidiariteitsbeginsel beoogt een besluitvorming te garanderen die zo dicht mogelijk bij de burger staat, waarbij voortdurend wordt nagegaan of de op communautair niveau te ondernemen actie gerechtvaardigd is in verhouding tot de mogelijkheden die op nationaal, regionaal of lokaal niveau worden geboden. Concreet betekent dit dat de Unie slechts optreedt - behalve voor gebieden die onder haar exclusieve bevoegdheid vallen - wanneer haar optreden doeltreffender is dan een optreden op nationaal, regionaal of lokaal vlak. Subsidiariteit is nauw verbonden met het evenredigheidsbeginsel, dat inhoudt dat het optreden van de Unie niet verder moet gaan dan datgene wat nodig is om de in het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalde doelstellingen bereiken.

Terug naar de inhoudsopgave