Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA [Wijzigingsvoorstellen]

Preambule


Deel I van de Grondwet


TITEL I: Definitie en doelstellingen van de Unie
 Artikel 1: Instelling van de Unie
 Artikel 2: Waarden van de Unie
 Artikel 3: Doelstellingen van de Unie
 Artikel 4: Fundamentele vrijheden en verbod van discriminatie
 Artikel 5: Betrekkingen tussen de Unie en de lidstaten
 Artikel 6: Rechtspersoonlijkheid

TITEL II: De grondrechten en het burgerschap van de Unie
 Artikel 7: Grondrechten
 Artikel 8: Het burgerschap van de Unie

TITEL III: De bevoegdheden van de Unie
 Artikel 9: Bevoegdheden van de Unie
 Artikel 10: Het recht van de Unie
 Artikel 11: Categorieën van bevoegdheden
 Artikel 12: Exclusieve bevoegdheden
 Artikel 13: De gedeelde bevoegdheidsgebieden
 Artikel 14: De coördinatie van het economisch beleid en het werkgelegenheidsbeleid
 Artikel 15: Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
 Artikel 16: De gebieden voor ondersteunend, coördinerend of aanvullend optreden
 Artikel 17: Flexibiliteit

TITEL IV: de Instellingen van de Unie
 Artikel 18: De instellingen van de Unie
 Artikel 19: Het Europees Parlement
 Artikel 20: De Europese Raad
 Artikel 21: De voorzitter van de Europese Raad
 Artikel 22: De Raad van ministers
 Artikel 23: De Raadsformaties
 Artikel 24: De gekwalificeerde meerderheid van stemmen
 Artikel 25: De Europese Commissie
 Artikel 26: De voorzitter van de Europese Commissie
 Artikel 27: De minister van Buitenlandse Zaken
 Artikel 28: Het Hof van Justitie van de Europese Unie
 Artikel 29 : De Europese Centrale Bank
 Artikel 30: De Rekenkamer
 Artikel 31: De adviesorganen van de Unie

TITEL V : De uitoefening van de bevoegdheden van de Unie

Hoofdstuk I: Gemeenschappelijke bepalingen
 Artikel 32: De rechtsinstrumenten van de Unie
 Artikel 33: Wetgevingsbesluiten
 Artikel 34: Niet-wetgevingsbesluiten
 Artikel 35: Gedelegeerde verordeningen
 Artikel 36: Uitvoeringsbesluiten
 Artikel 37: Gemeenschappelijke beginselen betreffende de instrumenten van de Unie
 Artikel 38 : Bekendmaking en inwerkingtreding

Hoofdstuk II: Bijzondere bepalingen
 Artikel 39 : Bijzondere bepalingen inzake de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
 Artikel 40 : Bijzondere bepalingen inzake de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
 Artikel 41: Bijzondere bepalingen betreffende de totstandbrenging van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
 Artikel 42 : Solidariteitsclausule

Hoofdstuk III: Nauwere samenwerking
 Artikel 43 : Nauwere samenwerking

TITEL VI: Het democratisch leven van de Unie
 Artikel 44: Beginsel van democratische gelijkheid
 Artikel 45: Beginsel van de representatieve democratie
 Artikel 46: Beginsel van een participerende democratie
 Artikel 47: De sociale partners en de autonome sociale dialoog
 Artikel 48: De Europese ombudsman
 Artikel 49: Transparantie van de werkzaamheden van de instellingen van de Unie
 Artikel 50: Bescherming van persoonsgegevens
 Artikel 51: Status van kerken en niet-confessionele organisaties
 Artikel X

TITEL VII : De financiën van de Unie
 Artikel 52: De budgettaire en financiële beginselen
 Artikel 53: De middelen van de Unie
 Artikel 54: Het meerjarig financieel kader
 Artikel 55: De begroting van de Unie

TITEL VIII: De Unie en haar naaste omgeving
 Artikel 56: De Unie en haar naaste omgeving

TITEL IX: Het lidmaatschap van de Unie
 Artikel 57 : Criteria om in aanmerking te komen en procedure voor toetreding tot de Unie
 Artikel 58 : Schorsing van de lidmaatschapsrechten van de Unie
 Artikel 59 : Vrijwillige terugtrekking uit de Unie

De toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel

De rol van de nationale parlementen in de Europese Unie

Method of coordination

DEEL II : HET HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE UNIE


Preambule

TITEL I - WAARDIGHEID

TITEL II - VRIJHEDEN

TITEL III - GELIJKHEID

TITEL IV - SOLIDARITEIT

TITEL V - BURGERSCHAP

TITEL VI - RECHTSPLEGING

TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE INTERPRETATIE EN DE TOEPASSING VAN HET HANDVEST

DEEL III : BELEID EN WERKING VAN DE UNIE


TITEL I - ALGEMENE TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

TITEL II - NON-DISCRIMINATIE EN BURGERSCHAP

TITEL III - INTERN BELEID EN OPTREDEN

HOOFDSTUK I - INTERNE MARKT
 
Afdeling 1 - Totstandbrenging van de interne markt
 
Afdeling 2 - Het vrije verkeer van personen en diensten
 
 Onderafdeling 1 - Werknemers
 
 Onderafdeling 2 - Vrijheid van vestiging
 
 Onderafdeling 3 - Vrijheid van dienstverrichting
 
Afdeling 3 - Het vrije verkeer van goederen
 
 Onderafdeling 1 - Douane-unie
 
 Onderafdeling 2 - Douanesamenwerking
 
 Onderafdeling 3 - Verbod op kwantitatieve beperkingen
 
Afdeling 4 - Kapitaal en betalingen
 
Afdeling 5 - Regels betreffende de mededinging
 
 Onderafdeling 1 - Regels voor de ondernemingen
 
 Onderafdeling 2 - Steunmaatregelen van de lidstaten
 
Afdeling 6 - Bepalingen betreffende belastingen
 
Afdeling 7 - Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

HOOFDSTUK II - ECONOMISCH EN MONETAIR BELEID
 
Afdeling 1 - Economisch beleid
 
Afdeling 2 - Monetair beleid
 
Afdeling 3 - Institutionele bepalingen
 
Afdeling 4 - Overgangsbepalingen

HOOFDSTUK III - BELEID OP ANDERE SPECIFIEKE GEBIEDEN
 
Afdeling 1 - Werkgelegenheid
 
Afdeling 2 - Sociaal beleid
 
 Onderafdeling 1 - Het Europees sociaal fonds
 
Afdeling 3 - Economische, sociale en territoriale samenhang
 
Afdeling 4 - Landbouw en visserij
 
Afdeling 5 - Milieu
 
Afdeling 6 - Consumentenbescherming
 
Afdeling 7 - Vervoer
 
Afdeling 8 - Trans-Europese netwerken
 
Afdeling 9 - Onderzoek en technologische ontwikkeling
 
Afdeling 10 - Energie

HOOFDSTUK IV - RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID
 
Afdeling 1 - Algemene bepalingen
 
Afdeling 2 - Beleid inzake grenscontroles, asiel en immigratie
 
Afdeling 3 - Justitiële samenwerking in civiele zaken
 
Afdeling 4 - Justitiële samenwerking in strafzaken
 
Afdeling 5 - Politiële samenwerking

HOOFDSTUK V - GEBIEDEN WAAROP DE UNIE KAN BESLUITEN COÖRDINEREND, AANVULLEND OF ONDERSTEUNEND OP TE TREDEN
 
Afdeling 1 - Volksgezondheid
 
Afdeling 2 - Industrie
 
Afdeling 3 - Cultuur
 
Afdeling 4 - Onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport
 
Afdeling 5 - Civiele bescherming
 
Afdeling 6 - Administratieve samenwerking

TITEL IV - DE ASSOCIATIE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE

TITEL V - HET EXTERNE OPTREDEN VAN DE UNIE

HOOFDSTUK I - ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

HOOFDSTUK II - HET GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN VEILIGHEIDS-BELEID
 
Afdeling 1 - Het gemeenschappelijk buitenlands beleid
 
Afdeling 2 - Het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
 
Afdeling 3 - Financiële bepalingen

HOOFDSTUK III - DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

HOOFDSTUK IV - DE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN EN DE HUMANITAIRE HULP
 
Afdeling 1 - De ontwikkelingssamenwerking
 
Afdeling 2 - De economische, financiële en technische samenwerking met derde landen
 
Afdeling 3 - De humanitaire hulp

HOOFDSTUK V - BEPERKENDE MAATREGELEN

HOOFDSTUK VI - INTERNATIONALE AKKOORDEN

HOOFDSTUK VII - BETREKKINGEN MET INTERNATIONALE ORGANISATIES EN DERDE LANDEN EN DELEGATIES VAN DE UNIE

HOOFDSTUK VIII - UITVOERING VAN DE SOLIDARITEITSCLAUSULE

TITEL VI - DE WERKING VAN DE UNIE

HOOFDSTUK I - INSTELLINGEN
 
Afdeling 1 - Instellingen
 
 Onderafdeling 1 - Het Europees Parlement
 
 Onderafdeling 2 - De Europese Raad
 
 Onderafdeling 3 - De Raad
 
 Onderafdeling 4 - De Commissie
 
 Onderafdeling 5 - Het Hof van Justitie
 
 Onderafdeling 6 - De Rekenkamer
 
Afdeling 2 - Consultatieve organen van de Unie
 
 Onderafdeling 1 - Het Comité van de Regio's
 
 Onderafdeling 2 - Het Economisch en Sociaal Comité
 
Afdeling 3 - De Europese investeringsbank
 
Afdeling 4 - Bepalingen welke de instellingen en organen van de Unie gemeen hebben

HOOFDSTUK II - FINANCIËLE BEPALINGEN
 
Afdeling 1 - Het meerjarig financieel kader
 
Afdeling 2 - De jaarlijkse begroting van de Unie
 
Afdeling 3 - De uitvoering van de begroting en de kwijting
 
Afdeling 4 - Gemeenschappelijke bepalingen
 
Afdeling 5 - Fraudebestrijding

HOOFDSTUK III - NAUWERE SAMENWERKING

TITEL VII - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET EURATOM-VERDRAG

PROTOCOL BETREFFENDE DE EUROGROEP

DEEL IV : ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)