Home

Avainsanat

Hallitustenvälinen konferenssi (HVK)

Hallitustenvälisellä konferenssilla (HVK) tarkoitetaan jäsenvaltioiden välisiä neuvotteluja, joiden tavoitteena on perussopimusten muuttaminen tai täydentäminen. HVK:lla on tärkeä merkitys Euroopan yhdentymiselle, sillä oikeudelliset ja toimielinjärjestelmän muutokset, uusien toimivaltuuksien myöntäminen ja uusien perussopimusten laatiminen ovat aina olleet hallitustenvälisten konferenssien tulosta (esimerkiksi Euroopan yhtenäisasiakirja ja Euroopan unionista tehty sopimus).

Katso:

Syveneminen/yhdentyminen

Henkilöiden vapaa liikkuvuus (viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä asiaa koskevat muut politiikat)

Amsterdamin sopimuksella Euroopan yhteisön perustamissopimukseen lisättiin uusi osasto (luku). Se sisältää seuraavat alat:

  • henkilöiden vapaa liikkuvuus (mm. sisärajoilla tehtävien tarkastusten poistaminen)
  • ulkorajoilla tehtävät tarkastukset
  • turvapaikka ja maahanmuutto
  • oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla.

Nämä alat kuuluivat aikaisemmin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, niin kutsuttuun kolmanteen pilariin. Amsterdamin sopimuksessa ne "yhteisöllistettiin". Tämä tarkoittaa sitä, että neuvosto tekee ratkaisunsa komission ehdotuksen perusteella ja että yhteispäätösmenettelyä (parlamentin kanssa) ja määräenemmistöpäätöksiä (paitsi poikkeuslauseketta käytettäessä) aletaan soveltaa tietyn ajan kuluttua kaikkiin aloihin tai osaan niistä. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin on vastedes toimivaltainen tätä uutta osastoa koskevissa kysymyksissä.

Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tällä alalla toteutettaviin toimenpiteisiin. Tanska osallistuu ainoastaan niihin toimenpiteisiin, jotka koskevat viisumeja kansainvälisen oikeuden mukaisina velvoitteina, ja se hyväksyy periaatteessa Schengenin säännöstöä koskevat toimenpiteet.

Katso:

Yhteisöllistäminen
Euroopan unionin neuvosto
Yhteisöjen tuomioistuin
Oikeus- ja sisäasiat (YOS)
Yhteisömenettely ja hallitustenvälinen menettely
Ulkopuolelle jättäytyminen
Euroopan unionin pilarit

Hyväksyntämenettely

Hyväksyntämenettely tarkoittaa, että neuvoston on saatava Euroopan parlamentin hyväksyntä ennen kuin tietyistä tärkeistä asioista voidaan päättää. Parlamentti voi hyväksyä tai hylätä ehdotuksen, mutta se ei voi muuttaa sitä.

Hyväksyntämenettelyä sovelletaan pääasiassa uusien jäsenvaltioiden liittymiseen ja tiettyihin kansainvälisiin sopimuksiin. Sitä edellytetään myös seuraavilla aloilla: kansalaisuus, Euroopan keskuspankin erityistehtävät, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin sääntöjen muutokset, rakenne- ja koheesiorahastot sekä Euroopan parlamentin vaaleihin sovellettava yhdenmukainen menettely.

Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan Euroopan parlamentin puoltava lausunto vaaditaan myös silloin, kun jäsenvaltioon sovelletaan rangaistuksia vakavan ja jatkuvan perusoikeuksien rikkomisen vuoksi.

Katso:

Euroopan unionin neuvosto
Euroopan parlamentti