Home

MUUTOSEHDOTUKSET EUROOPAN PERUSTUSLAISTA TEHTÄVÄN SOPIMUKSEN ARTIKLOIHIN  [Muutosehdotukset]

Johdanto-osa


Perustuslain I osa


I OSASTO: Unionin määrittely ja tavoitteet
 1 artikla: Unionin perustaminen
 2 artikla: Unionin arvot
 3 artikla: Unionin tavoitteet
 4 artikla: Perusvapaudet ja syrjimättömyys
 5 artikla: Unionin ja jäsenvaltioiden väliset suhteet
 6 artikla: Oikeushenkilöllisyys

II OSASTO: Perusoikeudet ja unionin kansalaisuus
 7 artikla: Perusoikeudet
 8 artikla: Unionin kansalaisuus

III OSASTO: Unionin toimivalta
 9 artikla: Perusperiaatteet
 10 artikla: Unionin oikeus
 11 artikla: Toimivaltaluokat
 12 artikla: Yksinomainen toimivalta
 13 artikla: Jaettu toimivalta
 14 artikla: Talous- ja työllisyyspolitiikkojen yhteensovittaminen
 15 artikla: Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 16 artikla: Tukitoimien, yhteensovittamistoimien ja täydentävien toimien alat
 17 artikla: Joustolauseke

IV OSASTO: Unionin Toimielimet
 18 artikla: Unionin toimielimet
 19 artikla: Euroopan parlamentti
 20 artikla: Eurooppa-neuvosto
 21 artikla: Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
 22 artikla: Ministerineuvosto
 23 artikla: Neuvoston kokoonpanot
 24 artikla: Määräenemmistö
 25 artikla: Euroopan komissio
 26 artikla: Euroopan komission puheenjohtaja
 27 artikla: Ulkoasiainministeri
 28 artikla: Euroopan unionin tuomioistuin
 29 artikla: Euroopan keskuspankki
 30 artikla: Tilintarkastustuomioistuin
 31 artikla: Unionin neuvoa-antavat elimet

V OSASTO: Unionin toimivallan käyttö

I luku: Yleiset määräykset
 32 artikla: Unionin oikeudelliset välineet
 33 artikla: Lainsäädäntömenettelyä edellyttävät säädökset
 34 artikla: Säädökset, jotka eivät edellytä lainsäädäntömenettelyä
 35 artikla: Toimivallan siirron nojalla annettavat asetukset
 36 artikla: Täytäntöönpanosäädökset
 37 artikla: Unionin oikeussäädöksiä koskevat yhteiset periaatteet
 38 artikla: Julkaiseminen ja voimaantulo

II luku: Erityismääräykset
 39 artikla : Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevat erityismääräykset
 40 artikla : Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevat erityismääräykset
 41 artikla: Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamista koskevat erityismääräykset
 42 artikla : Solidaarisuuslauseke

III luku: Tiiviimpi yhteistyö
 43 artikla : Tiiviimpi yhteistyö

VI OSASTO: Demokratian toteutuminen unionissa
 44 artikla: Demokraattisen yhdenvertaisuuden periaate
 45 artikla: Edustuksellisen demokratian periaate
 46 artikla: Osallistavan demokratian periaate
 47 artikla: Työmarkkinaosapuolet ja itsenäinen sosiaalinen vuoropuhelu
 48 artikla: Euroopan oikeusasiamies
 49 artikla: Unionin toimielinten toiminnan avoimuus
 50 artikla: Henkilötietojen suoja
 51 artikla: Kirkkojen ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen asema
 X artikla

VII OSASTO: Unionin varainhoito
 52 artikla: Talousarviota ja varainhoitoa koskevat periaatteet
 53 artikla: Unionin varat
 54 artikla: Monivuotinen rahoituskehys
 55 artikla: Unionin talousarvio

VIII OSASTO: Unioni ja sen lähiympäristö
 56 artikla: Unioni ja sen lähiympäristö

IX OSASTO : Unionin jäsenyys
 57 artikla: Unioniin liittymistä koskevat vaatimukset ja menettely
 58 artikla: Unionin jäsenyydestä johtuvien oikeuksien väliaikainen pidättäminen
 59 artikla: Vapaaehtoinen eroaminen unionista

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta

Kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa

Method of coordination

II OSA : EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSKIRJA


Johdanto

I OSASTO - IHMISARVO

II OSASTO - VAPAUDET

III OSASTO - TASA-ARVO

IV OSASTO - YHTEISVASTUU

V OSASTO - KANSALAISTEN OIKEUDET

VI OSASTO - LAINKÄYTTÖ

VII OSASTO - PERUSOIKEUSKIRJAN TULKINTAA JA SOVELTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

III OSA : UNIONIN POLITIIKAT JA TOIMINTA


I OSASTO - YLEISESTI SOVELLETTAVAT LAUSEKKEET

II OSASTO - SYRJINTÄKIELTO JA KANSALAISUUS

III OSASTO - SISÄISET POLITIIKAT JA TOIMET

I LUKU - SISÄMARKKINAT
 
1 jakso - Sisämarkkinoiden toteuttaminen
 
2 jakso - Henkilöiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus
 
 1 alajakso - Työntekijät
 
 2 alajakso - Sijoittautumisoikeus
 
 3 alajakso - Vapaus tarjota palveluja
 
3 jakso - Tavaroiden vapaa liikkuvuus
 
 1 alajakso - Tulliliitto
 
 2 alajakso - Tulliyhteistyö
 
 3 alajakso - Määrällisten rajoitusten kieltäminen
 
4 jakso - Pääomat ja maksut
 
5 jakso - Kilpailusäännöt
 
 1 alajakso - Yrityksiin sovellettavat säännöt
 
 2 alajakso - Jäsenvaltion myöntämä tuki
 
6 jakso - Veroja ja maksuja koskevat määräykset
 
7 jakso - Lainsäädännön lähentäminen

II LUKU - TALOUS- JA RAHAPOLITIIKKA
 
1 jakso - Talouspolitiikka
 
2 jakso - Rahapolitiikka
 
3 jakso - Institutionaaliset määräykset
 
4 jakso - Siirtymämääräykset

III LUKU - MUITA ERITYISALOJA KOSKEVAT POLITIIKAT
 
1 jakso - Työllisyys
 
2 jakso - Sosiaalipolitiikka
 
 1 alajakso - Euroopan sosiaalirahasto
 
3 jakso - Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus
 
4 jakso - Maatalous ja kalastus
 
5 jakso - Ympäristö
 
6 jakso - Kuluttajansuoja
 
7 jakso - Liikenne
 
8 jakso - Euroopan laajuiset verkot
 
9 jakso - Tutkimus ja teknologian kehittäminen sekä avaruus
 
10 jakso - Energia

IV LUKU - VAPAUTEEN, TURVALLISUUTEEN JA OIKEUTEEN PERUSTUVA ALUE
 
1 jakso - Yleiset määräykset
 
2 jakso - Rajatarkastuksiin, turvapaikkaan ja maahanmuuttoon liittyvä politiikka
 
3 jakso - Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla
 
4 jakso - Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa
 
5 jakso - Poliisiyhteistyö

V LUKU - ALAT, JOILLA UNIONI VOI PÄÄTTÄÄ TOTEUTTAA YHTEENSOVITTAMISTA KOSKEVIA TOIMIA, TÄYDENTÄVIÄ TOIMIA JA TUKITOIMIA
 
1 jakso - Kansanterveys
 
2 jakso - Teollisuus
 
3 jakso - Kulttuuri
 
4 jakso - Koulutus, ammatillinen koulutus, nuoriso ja urheilu
 
5 jakso - Pelastuspalvelu
 
6 jakso - Hallinnollinen yhteistyö

IV OSASTO - MERENTAKAISTEN MAIDEN JA ALUEIDEN ASSOSIOINTI

V OSASTO - UNIONIN ULKOINEN TOIMINTA

I LUKU - YLEISESTI SOVELLETTAVAT MÄÄRÄYKSET

II LUKU - YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA
 
1 jakso - Yhteinen ulkopolitiikka
 
2 jakso - Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
 
3 jakso - Varainhoitoa koskevat määräykset

III LUKU - YHTEINEN KAUPPAPOLITIIKKA

IV LUKU - YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA JA HUMANITAARINEN APU
 
1 jakso - Kehitysyhteistyö
 
2 jakso - Taloudellinen, tekninen ja rahoitusyhteistyö kolmansien maiden kanssa
 
3 jakso - Humanitaarinen apu

V LUKU - RAJOITTAVAT TOIMENPITEET

VI LUKU - KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

VII LUKU - SUHTEET KANSAINVÄLISIIN JÄRJESTÖIHIN JA KOLMANSIIN MAIHIN SEKÄ UNIONIN EDUSTUSTOT JA VALTUUSKUNNAT

VIII LUKU - SOLIDAARISUUSLAUSEKKEEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

VI OSASTO - UNIONIN TOIMINTA

I LUKU - INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET
 
1 jakso - Toimielimet
 
 1 alajakso - Euroopan parlamentti
 
 2 alajakso - Eurooppa-neuvosto
 
 3 alajakso - Neuvosto
 
 4 alajakso - Komissio
 
 5 alajakso - Unionin tuomioistuin
 
 6 alajakso - Tilintarkastustuomioistuin
 
2 jakso - Unionin neuvoa-antavat elimet
 
 1 alajakso - Alueiden komitea
 
 2 alajakso - Talous- ja sosiaalikomitea
 
3 jakso - Euroopan investointipankki
 
4 jakso - Toimielimiä koskevat yhteiset määräykset

II OSASTO - VARAINHOITOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
 
1 jakso - Monivuotinen rahoituskehys
 
2 jakso - Unionin vuosittainen talousarvio
 
3 jakso - Talousarvion toteuttaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 
4 jakso - Yhteiset määräykset
 
5 jakso - Petosten torjunta

III LUKU - TIIVIIMPI YHTEISTYÖ

VII OSASTO : YHTEISET MÄÄRÄYKSET

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EURATOM-SOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

PÖYTÄKIRJA EURORYHMÄSTÄ

IV OSA : YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

Päivitetty viimeksi : 28/07/2003 (16:59)