Home

Διακυβεύματα

Εδώ και περισσότερο από μισόν αιώνα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν ειρηνικά, επιδιώκοντας κοινούς στόχους : δημοκρατία, σταθερότητα, οικονομική αύξηση.

Οι πολίτες της Ένωσης κυκλοφορούν ελεύθερα, το κράτος δικαίου είναι σεβαστό και προασπίζεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις τρεις περιοχές της υφηλίου με τη μεγαλύτερη ευημερία, οι εμπορικές σχέσεις δεν γνωρίζουν πια φραγμούς, το ευρώ αποτελεί πραγματικότητα.

Σήμερα έχουμε πια ν' απαντήσουμε σε νέες προκλήσεις - προκλήσεις που ωθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να ξανασκεφτεί το ρόλο της, να βελτιώσει τη λειτουργία της, να βρει νέους δρόμους προόδου και δημοκρατίας.


Η Ευρώπη στον κόσμο

Σ' έναν κόσμο όπου η παγκοσμιοποίηση συνυπάρχει με την πολυδιάσπαση, η Ευρώπη οφείλει ν' αναλάβει τις ευθύνες της στη διακυβέρνηση της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή στην οργάνωση και τη λειτουργία της.
Ο ρόλος που της αρμόζει είναι ρόλος δύναμης αντίθετης στη βία, την τρομοκρατία και το φανατισμό, δύναμης με επίγνωση των αδικιών που υπάρχουν στον Κόσμο, δύναμης που να δρα.
Προάγοντας τη διεθνή συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συντελέσει στην εξέλιξη των σχέσεων μέσα στον Κόσμο κατά τρόπον ώστε να αποφέρουν όφελος σε όλους.
Η Ευρώπη επιθυμεί να πλαισιώσει την παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με ηθικές αρχές θεμελιωμένες στην αλληλεγγύη και την αειφόρο ανάπτυξη.
Το στόχο αυτό δεν μπορεί να τον επιδιώξει σοβαρά η Ευρώπη σε διεθνή κλίμακα χωρίς να εγκαθιδρύσει μηχανισμούς που να της επιτρέπουν ν' απαντά στις προκλήσεις με μια φωνή απέναντι στον Κόσμο.

Τι μηχανισμούς; Αυτό πρέπει να επινοήσει και να προτείνει η Συνέλευση.

Οι προσδοκίες των πολιτών

Οι Ευρωπαίοι πολίτες επικροτούν τους μεγάλους στόχους της Ένωσης, δεν βλέπουν όμως πάντοτε τι σχέση έχουν αυτοί οι στόχοι με την καθημερινή της δράση. Οι πολίτες ζητούν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα λιγότερη δυσκινησία και ακαμψία και προπάντων περισσότερη διαφάνεια.
Πολλοί πιστεύουν ότι η Ένωση θα έπρεπε να ασχολείται περισσότερο με τα δικά τους συγκεκριμένα μελήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ανακατεύεται στα πάντα και σε όλα τα επίπεδα. Θέλουν καλύτερο έλεγχο των αποφάσεων που τους αφορούν.

Αν όμως οι Ευρωπαίοι ζητούν περισσότερη διαφάνεια, σεβασμό, αποτελεσματικότητα και απλότητα, προσδοκούν επίσης να δουν «περισσότερη Ευρώπη».

Διάφορα θέματα τους απασχολούν : η δικαιοσύνη και η ασφάλεια, ο αγώνας κατά του εγκλήματος, ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών. Περιμένουν επίσης λύσεις για την απασχόληση, τον αγώνα κατά της ένδειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την οικονομική και κοινωνική συνοχή.
Περιμένουν μια κοινή προσέγγιση έναντι της ρύπανσης, των αλλαγών του κλίματος, της ασφάλειας των τροφίμων.
Επιθυμούν επίσης περισσότερη Ευρώπη στις εξωτερικές υποθέσεις, την ασφάλεια και την άμυνα.

Με δυο λόγια, οι πολίτες βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά τα σημαντικά προβλήματα, τα οποία νιώθουν ότι πρέπει ν' αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί.

Διατυπώνοντας τις προσδοκίες τους, οι Ευρωπαίοι θέτουν τους ιθύνοντες και τους αντιπροσώπους των αντιμέτωπους με κάτι που φαίνεται και κάπως αντιφατικό : την επιθυμία μιας Ευρώπης απλής και σαφούς, που να σέβεται τις αρμοδιότητες καθενός αλλά και να παρεμβαίνει σε διαρκώς περισσότερους τομείς.

Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση καλείται να δώσει νέες απαντήσεις με νέους τρόπους του σκέπτεσθαι.

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πενήντα χρόνια μετά το ξεκίνημά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει σ' ένα σταυροδρόμι, σε μια κρίσιμη στιγμή της ιστορίας της. Η ενοποίηση της Ευρώπης είναι επί θύραις. Η Ένωση πρόκειται λίαν προσεχώς ν' ανοίξει τις πύλες της σε δέκα και περισσότερα νέα κράτη μέλη, κατά το πλείστον της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Μ' αυτόν τον τρόπο θα κλείσει οριστικά πια μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας της ηπείρου μας. Επιτέλους η Ευρώπη θα γίνει ειρηνικά ένα συγκροτημένο σύνολο, τα μέλη του οποίου θα συμμερίζονται κοινές αξίες, φιλοδοξίες, σχέδια, κανόνες και θεσμούς.

Οίκοθεν νοείται όμως ότι αυτή η μετεξέλιξη προς μια σχεδόν τριακονταμελή Ένωση επιβάλλει ν' ακολουθηθεί προσέγγιση διαφορετική από εκείνη που ενέπνευσε, πριν από πενήντα χρόνια, τις έξι χώρες που ξεκίνησαν τη διαδικασία της ένωσης της Ευρώπης.

Αλλά τι προσέγγιση;

Η Ευρώπη αλλάζει, και ως εκ τούτου πρέπει να εξελιχθούν η λειτουργία, οι κανόνες, αλλά και ο ίδιος ο ρόλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης.
Σ' αυτή την ικανότητα αλλαγής εδράζεται εδώ και πενήντα τόσα χρόνια η οικοδόμηση της Ευρώπης, και σήμερα καλείται η Ευρωπαϊκή Συνέλευση να προτείνει προσαρμογή και ανανέωση του ευρωπαϊκού θεσμικού και πολιτικού πλαισίου.

Για το σκοπό αυτό, η Συνέλευση οφείλει να προσφέρει σαφείς και συναινετικές απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα σαν τα εξής :
. Πώς να οργανωθεί ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών;
. Πώς να οριοθετηθούν καλύτερα τα καθήκοντα των διάφορων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων;
. Πώς να εξασφαλιστεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης;
. Πώς να ενισχυθεί η νομιμότητα της Ένωσης;

Τελειώνοντας τις εργασίες της μέσα στο 2003, η Συνέλευση θα υποβάλει τις προτάσεις της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την τακτική συνάντηση των Αρχηγών Κράτους και Κυβερνήσεως της Ένωσης, ως βάση για τις εργασίες της επόμενης Διακυβερνητικής Διάσκεψης.
Έγγραφα αναφοράς :
Η Δήλωση του Λάκεν
Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες :
Η γνώμη των Ευρωπαίων
Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ματιά και λίγους αριθμούς