Home

KONVENTETS ARBEJDE

Konventets arbejde forløber i tre faser:

En fase, hvor der lyttes: kortlægning af forventninger og behov i medlemsstaterne, i deres regeringer og i deres parlamenter samt i det europæiske samfund

En fase, hvor mulighederne drøftes: sammenligning af de forskellige synspunkter og vurdering af deres rækkevidde og konsekvenser

En fase, hvor der stilles forslag: syntese og udarbejdelse af forslag

Forslagene forelægges Det Europæiske Råd ved konventets afslutning.

Møder

Konventet holder møde en til to gange om måneden i Europa-Parlamentets bygning i Bruxelles.
Konventet drøfter mange forskellige spørgsmål, men fokuserer på hvert møde kun på et eller to hovedemner.
Konventets plenarmøder er offentlige og afholdes over to halve dage.

Plenarmøder

Arbejdsgrupper

Der blev i juni 2002 nedsat en række arbejdsgrupper. Deres rolle er at uddybe bestemte spørgsmål. Grupperne består af konventsmedlemmer.
Efterhånden som konventets arbejde skrider frem, kan der nedsættes andre arbejdsgrupper.

Arbejdsgrupper

Bidrag

Uden for plenarmøderne og arbejdsgrupperne kan konventets medlemmer give udtryk for deres synspunkter og idéer i form af skriftlige bidrag, der udsendes til alle konventets medlemmer.
Bidragene offentliggøres på dette websted.

Bidrag fra konventets medlemmer

Forum

For at skabe en bred debat er der oprettet et forum for organisationer, der repræsenterer det civile samfund (arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet, ikke-statslige organisationer, akademiske kredse mv.).
De organisationer, der deltager i dette forum, holdes orienteret om konventets arbejde. Deres bidrag inddrages i drøftelserne. Efter nærmere retningslinjer, der fastlægges af præsidiet, kan disse organisationer høres eller konsulteres om specifikke spørgsmål.
Det Europæiske Konvents plenarmøde den 24.-25. juni 2002 drejede sig om det civile samfund. Ved denne lejlighed kunne sammenslutninger og organisationer komme til orde og forelægge deres synspunkter for konventets medlemmer.

Forum