Home

Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupper

Konventet har nedsat en række arbejdsgrupper. De skal gå mere i dybden med specifikke emner, der er vanskelige at behandle i detaljer på plenarmøderne. Efterhånden som konventets arbejde skrider frem, kan der nedsættes andre arbejdsgrupper.

Hver arbejdsgruppe skal udarbejde en udførlig udtalelse om det specifikke emne, den behandler. Efter hvert arbejdsgruppemøde offentliggøres der et resumé.

Gruppe I

Nærhedsprincippet:

Ifølge nærhedsprincippet må EU kun handle, når det er mere effektivt, end hvis der handles på nationalt, regionalt eller lokalt plan. Det gælder dog ikke de områder, hvor EU har enekompetence. Det er et af grundprincipperne for EU's funktion.

Spørgsmål:
Hvordan kan det mest effektivt sikres, at nærhedsprincippet overholdes? Er det nødvendigt at indføre en kontrolmekanisme eller en kontrolprocedure? Skal en sådan mekanisme eller procedure være politisk og/eller garanteres af Domstolen?

Arbejdsgruppen vedrørende Nærhedsprincippet

Gruppe II

Chartret om grundlæggende rettigheder:

Chartret om grundlæggende rettigheder blev udarbejdet af en særlig forsamling og vedtaget den 18. december 2000. Det fastlagde de moralske og etiske værdier, der er fælles for alle EU's medlemsstater.

Spørgsmål:
Hvis chartret om grundlæggende rettigheder skal indarbejdes i traktaten, hvordan skal dette så ske, og hvilke følger vil det få? Hvilke følger vil det få, hvis EF/EU tiltræder den europæiske menneskerettighedskonvention?

Chartret om grundlæggende rettigheder

Arbejdsgruppen vedrørende chartret

Gruppe III

Juridisk person:

EU blev dannet med Maastricht-traktaten i 1993, hvor den kaldes "en ny fase i processen hen imod en stadig snævrere union mellem de europæiske folk". EU bygger på tre søjler: søjle I er EF-politikken (den fælles landbrugspolitik, transport, det indre marked, osv.), søjle II er den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og søjle III politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager.

EU som sådan har imidlertid ikke status som juridisk person.

Spørgsmål:
Hvilke følger vil det få, hvis EU som sådan anerkendes som juridisk person? Og hvis der sker en sammensmeltning af EU's og EF's status som juridisk person? Kan det bidrage til en forenkling af traktaterne?

Nærmere forklaringer om EU og EU's politikker: 10 leçons sur l'Europe
Arbejdsgruppen vedrørende Status som Juridisk Person


Gruppe IV

De nationale parlamenter:

Topmødet i Laeken fastslog at "det europæiske projekts legitimitet bygger på demokratiske, åbne og effektive institutioner. De nationale parlamenter bidrager også til legitimeringen af det europæiske projekt." I den erklæring om EU's fremtid, der er knyttet som bilag til Nice-traktaten, understreges behovet for at undersøge de nationale parlamenters rolle i den europæiske konstruktion.

Spørgsmål:
Hvordan kan de nationale parlamenter komme til at spille deres rolle i EU's nuværende struktur? Hvilke nationale ordninger fungerer bedst? Bør der lægges op til nye mekanismer/procedurer på nationalt eller europæisk plan?

Erklæringen fra topmødet i Laeken
Nice-traktaten:
Arbejdsgruppen vedrørende Nationale Parlamenter


Gruppe V

Komplementære kompetencer:

Når EU nøjes med at supplere eller støtte medlemsstaternes politik, eller vedtager tilskyndelses- eller koordineringsforanstaltninger, er der tale om komplementære kompetencer.

Spørgsmål:
Hvordan skal de såkaldte komplementære kompetencer behandles i fremtiden: skal medlemsstaterne have overdraget al kompetence på de områder, hvor EU i øjeblikket har en komplementær kompetence, eller skal der drages grænser for EU's komplementære kompetence?

Arbejdsgruppen vedrørende Komplementære Kompetencer


Gruppe VI

Økonomisk governance:

Det nye udtryk "governance" dækker både god forvaltning, effektiv planlægning, åbenhed og ansvarlighed.

Disse fire begreber samlet i et ord er naturligvis vitale for EU's fremtid.

Spørgsmål:
Indførelsen af euroen indebærer et udvidet økonomisk og finansielt samarbejde. Hvilken form vil et sådant samarbejde kunne antage?

Arbejdsgruppen vedrørende Økonomisk Governance

Arbejdsgrupperne og deres medlemmer
Mødekalender
Stikord