Home

Søgeord

Opting in

Opting in-klausulen giver en medlemsstat, der har besluttet ikke at deltage i de foranstaltninger, som der åbnes mulighed for i henhold til traktaterne, for at ændre sin holdning på ethvert tidspunkt. For eksempel er der blevet taget hensyn til Danmark gennem en særlig ordning i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab for så vidt angår traktatens afsnit IV vedrørende visum, asyl, indvandring og andre politikker i forbindelse med den frie bevægelighed for personer. Danmark kan på ethvert tidspunkt ophøre med at gøre denne undtagelsesordning gældende, hvis den danske befolkning giver sin tilslutning hertil.

Opting out-klausulen

Ved opting out-klausulen forstås den mulighed, som et land, der ikke ønsker at følge de øvrige medlemsstater inden for et bestemt EU-samarbejdsområde, har for at blive fritaget herfor, uden at det medfører en blokering af samarbejdet. Det Forenede Kongerige har således ikke ønsket at deltage i ØMU'ens tredje fase, der indebærer indførelse af euroen, og Danmark har på samme måde opnået sine undtagelser fra ØMU'ens tredje fase, forsvaret og unionsborgerskabet.

Overførsel mellem søjlerne

Med Maastricht-traktaten indførtes muligheden for at anvende fællesskabsbestemmelserne på visse områder vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde.

Med Amsterdam-traktatens ikrafttræden kan fællesskabsbestemmelserne anvendes på alle områder vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde omhandlet i traktatens afsnit VI. Denne henlæggelse under Fællesskabets kompetence skal vedtages med enstemmighed i Rådet og ratificeres af hver enkelt medlemsstat.

Se:

Gøre til fællesskabsanliggende/henlægge under Fællesskabets kompetence
Retlige og indre anliggender (RIA)

Tilbage til søgeordene