Home

Søgeord

Hierarkiet inden for Fællesskabets retsakter

En erklæring knyttet til traktaten om Den Europæiske Union giver mulighed for at "undersøge, hvorvidt det er muligt at tage klassificeringen af Fællesskabets retsakter op til revision med henblik på at opstille et passende hierarki mellem de forskellige kategorier af retsakter."

Hovedformålet med et sådant hierarki skulle være at give lovgiveren mulighed for at koncentrere sig om de politiske aspekter ved problemerne frem for om detailspørgsmål, som kan uddelegeres til de udøvende myndigheder på EU- eller nationalt plan.

Det vil tydeliggøre Fællesskabets beslutningsproces ved at sikre, at den procedure, der anvendes for at vedtage retsakter på forfatningsniveau kræver mere end den, der anvendes til den almindelige lovgivning, som så igen skal være mere krævende end proceduren for vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser. Man kan ligeledes lade hierarkiet komme til udtryk i betegnelsen af disse forskellige akter.

Se:

Enstemmighedsprincippet
Fælles beslutningsprocedure
Fællesskabets retsinstrumenter
Høringsprocedure
Kvalificeret flertal
Samstemmende udtalelse
Udvidet kvalificeret flertal

Høringsprocedure

Ifølge høringsproceduren (én enkelt behandling) skal Rådet høre Europa-Parlamentet og tage hensyn til dets synspunkter. Rådet er imidlertid ikke bundet af Europa-Parlamentets holdning, men blot forpligtet til at høre det.

Se:

Europa-Parlamentet
Rådet for Den Europæiske Union

Tilbage til søgeordene