Home

Søgeord

Globalisering af økonomien

Fænomenet globalisering er en af de største udfordringer for Den Europæiske Union. Det betegner en stigende økonomisk integration af økonomien på verdensplan, som drives frem af følgende faktorer:

  · liberaliseringen af den internationale samhandel og af kapitalbevægelserne

  · den accelererende teknologiske udvikling og informationssamfundets opståen

  · liberaliseringen af markederne.

Gældende fællesskabsret

Gældende fællesskabsret (acquis communautaire) er det fælles fundament af rettigheder og forpligtelser, der forbinder medlemsstaterne inden for Unionen. Den er i konstant udvikling og omfatter:

  · traktaterne og de deri indeholdte principper og målsætninger

  · fællesskabslovgivningen og EF-Domstolens retspraksis

  · de erklæringer og resolutioner, der er vedtaget inden for rammerne af Unionen

  · retsakterne under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

  · de retsakter, der er vedtaget i forbindelse med retlige og indre anliggender

  · internationale aftaler indgået af Fællesskabet og internationale aftaler indgået af medlemsstaterne indbyrdes inden for Unionens aktivitetsområde.

Når nye medlemsstater optages i Den Europæiske Union, fastsættes det bl.a. som en betingelse ved deres tiltrædelse, at de efterlever gældende fællesskabsret fuldt ud.

Se:

Fælles institutionel ramme
Søjlerne i traktaten om Den Europæiske Union

Gøre til fællesskabsanliggende/henlægge under Fællesskabets kompetence

At gøre et område til et fællesskabsanliggende består i at overføre området fra det mellemstatslige samarbejdsområde til det fællesskabsretlige område.

Se:

Fællesskabsretligt og mellemstatsligt samarbejde

Tilbage til søgeordene