Home

Søgeord

Rammeafgørelse

En rammeafgørelse er et instrument, der anvendes til indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser. Forslag til rammeafgørelser fremsættes af Kommissionen eller af en medlemsstat og skal vedtages med enstemmighed. Rammeafgørelser er bindende for medlemsstaterne med hensyn til det tilsigtede mål, men overlader til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen.

Regeringskonference (RK)

På en regeringskonference foregår der mellem medlemsstaterne forhandlinger, der tager sigte på at ændre eller supplere traktaterne. Regeringskonferencerne er meget vigtige for den europæiske integrationsproces, hvor ændringer i den institutionelle eller juridiske struktur, tildeling af nye kompetencer og udarbejdelse af nye traktater altid har været et resultat af en regeringskonference (f.eks. den europæiske fælles akt og Maastricht-traktaten).

Se:

Uddybning/integration

Regionsudvalget

Regionsudvalget, der blev oprettet med Maastricht-traktaten, består af 222 repræsentanter for de regionale og lokale myndigheder, der udnævnes for 4 år ad gangen af Rådet med enstemmighed efter indstilling fra medlemsstaterne. Udvalget høres af Rådet eller Kommissionen i spørgsmål, der er af interesse for regioner og lokale enheder, f.eks. spørgsmål inden for uddannelse, ungdom, kultur, folkesundhed og økonomisk og social samhørighed.

Efter at Amsterdam-traktaten er trådt i kraft, skal Regionsudvalget høres på flere områder end tidligere, nemlig: miljø, Socialfonden, erhvervsuddannelse, samarbejde på tværs af grænserne og transport.

Regionsudvalget kan også afgive udtalelse på eget initiativ.

Retlige og indre anliggender (RIA)

Samarbejdet om retlige og indre anliggender blev institutionaliseret med traktaten om Den Europæiske Union (Maastricht-traktaten). Dette samarbejde har til formål at gennemføre princippet om fri bevægelighed for personer og vedrører følgende områder:

  · asylpolitik

  · regler for personers passage af medlemsstaternes ydre grænser

  · indvandringspolitik

  · narkotikabekæmpelse

  · bekæmpelse af svig på internationalt plan

  · civil- og strafferetligt samarbejde

  · toldsamarbejde

  · politisamarbejde.

Med Amsterdam-traktaten er samarbejdet om retlige og indre anliggender derefter blevet omorganiseret, og oprettelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed er opstillet som mål. Nogle områder er blevet henlagt under Fællesskabets kompetence eller gjort til fællesskabsanliggender (asyl, indvandring, passage af de ydre grænser, civilretligt samarbejde).

Se:

Fælles holdning
Gøre til fællesskabsanliggende/henlægge under Fællesskabets kompetence
Overførsel mellem søjlerne
Søjlerne i Den Europæiske Union

Revisionsretten

Revisionsretten består af femten medlemmer, der efter høring af Europa-Parlamentet udnævnes for en periode på seks år af Rådet ved en enstemmig afgørelse. Retten efterprøver lovligheden og den formelle rigtighed af Unionens indtægter og udgifter.

Rådet for Den Europæiske Union

EU's Ministerråd er Den Europæiske Unions vigtigste beslutningstagende institution. I Rådet samles de relevante ministre fra de femten medlemsstater, alt efter hvad der står på dagsordenen: udenrigspolitik, landbrug, industri, transport mv. Unionens medlemsstater varetager på skift formandskabet for Rådet i en periode på 6 måneder. Rådets afgørelser forberedes af De Faste Repræsentanters Komité (Coreper), assisteret af arbejdsgrupper sammensat af embedsmænd fra medlemsstaternes forvaltninger. Denne komité udfører også de opgaver, Rådet pålægger den.

Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal eller enstemmighed alt efter retsgrundlaget for den retsakt, der skal vedtages. Inden for rammerne af Det Europæiske Fællesskab er der oftest tale om kvalificeret flertal.

I forbindelse med procedurespørgsmål træffes afgørelserne med simpelt flertal.

Se:

Enstemmighed
EU-formandskab (skiftende formandskaber)
Europæiske Fællesskab, Det
Kvalificeret flertal
Søjler

Tilbage til søgeordene