Home

Søgeord

Samstemmende udtalelse

Proceduren med samstemmende udtalelse indebærer, at Rådet skal indhente Europa-Parlamentets tilslutning til visse vigtige afgørelser. Parlamentet kan give sin tilslutning til eller forkaste et forslag, men ikke ændre det. Proceduren anvendes hovedsagelig på nye medlemsstaters tiltrædelse og visse internationale aftaler. Endvidere anvendes den i forbindelse med unionsborgerskabet, Den Europæiske Centralbanks særlige opgaver, ændring af statutterne for Det Europæiske System af Centralbanker og for Den Europæiske Centralbank, strukturfondene og Samhørighedsfonden samt den ensartede valgprocedure i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet.

Med Amsterdam-traktaten er Europa-Parlamentets samstemmende udtalelse ligeledes påkrævet i forbindelse med indførelse af sanktioner over for en medlemsstat, der groft og vedvarende overtræder de grundlæggende rettigheder.

Se:

Europa-Parlamentet
Rådet for Den Europæiske Union

Stabilitets- og vækstpagten

Stabilitets- og vækstpagten har relation til den tredje fase af ØMU'en, der indledtes den 1. januar 1999. Pagten skal sikre, at medlemsstaterne fortsat udviser budgetdisciplin, også efter at den fælles valuta er indført.

Stabilitets- og vækstpagten giver Rådet mulighed for at bruge sanktioner over for en medlemsstat, der ikke træffer de nødvendige foranstaltninger for at bringe et uforholdsmæssigt stort underskud ud af verden.

Se:

Økonomisk og Monetær Union (ØMU)

Stemmevægtning i Rådet

Ved afstemning i Rådet med kvalificeret flertal råder hver medlemsstat over et antal stemmer, der fastlægges afhængigt af størrelsen af dets befolkning med en vægtning, der giver mulighed for en vis ligevægt mellem lande med en stor befolkning og lande med færre indbyggere.

Se:

Dobbelt flertal
Kvalificeret flertal
Udvidelsen

Suspensionsklausul

Suspensionsklausulen blev indsat i traktaten om Den Europæiske Union med Amsterdam-traktaten.

Hvis en medlemsstat groft og vedvarende overtræder de principper, Unionen bygger på (frihed,

demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet), åbner denne klausul mulighed for at suspendere visse af de rettigheder, den pågældende medlemsstat har i henhold til traktaterne (f.eks. stemmeretten i Rådet). Medlemsstaten er dog fortsat bundet af sine forpligtelser.

Søjlerne i Den Europæiske Union

I EU-sprogbrugen tales der om tre søjler i traktaten om Den Europæiske Union, idet der henvises til de tre kategorier, som de forskellig områder, hvor Unionen i forskelligt omfang og på forskellige måder træffer foranstaltninger, er inddelt i:

Første søjle: fællesskabsdimensionen svarende til bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, EKSF-traktaten og Euratom-traktaten: unionsborgerskab, Fællesskabets politikker, Den Økonomiske og Monetære Union osv.

Anden søjle: den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik under afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union.

Tredje søjle: politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager under afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union.

Forskellen mellem de tre søjler vedrører først og fremmest de bestemmelser, som finder anvendelse. Den første søjle hører ind under det fællesskabsretlige samarbejde; anden og tredje søjle hører ind under det mellemstatslige samarbejde.

Se:

Fælles institutionel ramme
Fællesskabsretligt og mellemstatsligt samarbejde
Gøre til fællesskabsanliggende/henlægge under Fællesskabets kompetence

Tilbage til søgeordene