Home

Søgeord

Nationale parlamenter

Siden 1989 er Konferencen for Organer med Ansvar for EF-anliggender i Fællesskabets Parlamenter (COSAC) bestående af deputerede for de nationale parlamenters kompetente udvalg samt for Europa-Parlamentet trådt sammen hvert halve år.

Med Maastricht-traktatens ikrafttræden er EU's kompetenceområde blevet udvidet. Dette har understreget betydningen af, at de nationale parlamenter i højere grad inddrages i europæiske anliggender. Endvidere er der blevet knyttet en protokol om dette spørgsmål til Amsterdam-traktaten.

Se:

Europa-Parlamentet

Nærheds- og proportionalitetsprincippet

Nærhedsprincippet (subsidiaritetsprincippet) skal sikre, at beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt, idet det hele tiden undersøges, om der er grund til at handle på EU-niveau frem for at udnytte de muligheder, der findes på nationalt, regionalt eller lokalt plan. I praksis er det et princip om, at Unionen - bortset fra de områder, hvor den har enekompetence - udelukkende træffer foranstaltninger, hvor det vil være mere effektivt end foranstaltninger truffet på nationalt, regionalt eller lokalt plan. Nærhedsprincippet er snævert forbundet med proportionalitetsprincippet, ifølge hvilke Unionens foranstaltninger ikke bør gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå traktatens mål.

Tilbage til søgeordene