Home

Søgeord

Ændring af traktaterne

Artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Union giver hjemmel til at afholde en konference mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer (Regeringskonference - RK) med det formål at ændre traktaterne. Forslag til ændring af traktaterne kan forelægges Rådet af en medlemsstat eller af Kommissionen, og hvis Rådet efter at have hørt Europa-Parlamentet og Kommissionen giver sin tilslutning hertil, indkalder Rådets formand konferencen. Traktatændringerne træder i kraft to måneder efter, at alle medlemsstater har ratificeret dem i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

Se:

Regeringskonference (RK)

Tilbage til søgeordene