Home

ÆNDRINGSFORSLAG TIL TEKSTEN TIL ARTIKLERNE I TRAKTATEN OM INDFØRELSE AF EN FORFATNING FOR EUROPA [Ændringsforslag]

Præamblen


Forfatningens første del


AFSNIT I: Definition af Unionen og dens mål
 Artikel 1: Oprettelse af Unionen
 Artikel 2: Unionens værdier
 Artikel 3: Unionens mål
 Artikel 4: Grundlæggende friheder og ikke-forskelsbehandling
 Artikel 5: Forbindelserne mellem Unionen og medlemsstaterne
 Artikel 6: Juridisk person

AFSNIT II: De grundlæggende rettigheder og unionsborgerskabet
 Artikel 7: Grundlæggende rettigheder
 Artikel 8: Unionsborgerskab

AFSNIT III: Unionens beføjelser
 Artikel 9: De grundlæggende principper
 Artikel 10: EU-retten
 Artikel 11: Kompetencekategorier
 Artikel 12: Områder med enekompetencer
 Artikel 13: Områder med delt kompetence
 Artikel 14: Samordning af de økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikkerne
 Artikel 15: Den fælles specifikke udenrigs- og sikkerhedspolitik
 Artikel 16: Områder med understøttende, koordinerende eller supplerende tiltag
 Artikel 17: Fleksibilitetsbestemmelse

AFSNIT IV: Unionens Institutioner
 Artikel 18: Unionens institutioner
 Artikel 19: Europa-Parlamentet
 Artikel 20: Det Europæiske Råd
 Artikel 21: Det Europæiske Råds formand
 Artikel 22: Ministerrådet
 Artikel 23: Rådets sammensætninger
 Artikel 24: Kvalificeret flertal
 Artikel 25: Europa-Kommissionen
 Artikel 26: Europa-Kommissionens formand
 Artikel 27: Udenrigsministeren
 Artikel 28: Den Europæiske Unions Domstol
 Artikel 29: Den Europæiske Centralbank
 Artikel 30: Revisionsretten
 Artikel 31: Unionens rådgivende organer

AFSNIT V: Udøvelse af unionens beføjelser

Kapitel I: Fælles bestemmelser
 Artikel 32: Unionens retsakter
 Artikel 33: Lovgivningsmæssige retsakter
 Artikel 34: Ikke-lovgivningsmæssige retsakter
 Artikel 35: Delegerede forordninger
 Artikel 36: Gennemførelsesretsakter
 Artikel 37: Fælles principper for Unionens retsakter
 Artikel 38 : Offentliggørelse og ikrafttrædelse

Kapitel II: Særlige bestemmelser
 Artikel 39 : Særlige bestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
 Artikel 40 : Særlige bestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
 Artikel 41: Særlige bestemmelser vedrørende gennemførelse af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed
 Artikel 42 : Solidaritetsbestemmelse

Kapitel III: Forstærket samarbejde
 Artikel 43 : Forstærket samarbejde

AFSNIT VI: Unionens demokratiske liv
 Artikel 44: Princippet om demokratisk lighed
 Artikel 45: Princippet om repræsentativt demokrati
 Artikel 46: Princippet om deltagelsesdemokrati
 Artikel 47: Arbejdsmarkedets parter og den selvstændige dialog mellem disse
 Artikel 48: Den Europæiske Ombudsmand
 Artikel 49: Åbenhed i EU-institutionernes arbejde
 Artikel 50: Beskyttelse af personoplysninger
 Artikel 51: Kirkers og konfessionsløse organisationers status
 Artikel X

AFSNIT VII : Unionens finanser
 Artikel 52: Budgetmæssige og finansielle principper
 Artikel 53: Unionens indtægter
 Artikel 54: Den flerårige finansielle ramme
 Artikel 55: Unionens budget

AFSNIT VIII : Unionen og dens nærområder
 Artikel 56: Unionen og dens nærområder

AFSNIT IX: Medlemskab af Unionen
 Artikel 57: Kriterier for medlemskab og procedure for tiltrædelse af Unionen
 Artikel 58: Ophævelse af de rettigheder, der følger af medlemskab af Unionen
 Artikel 59: Frivillig udtræden af Unionen

Anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

De nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union

Method of coordination

ANDEN DEL : DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER


Præambel

AFSNIT I - VÆRDIGHED

AFSNIT II - FRIHEDER

AFSNIT III - LIGESTILLING

AFSNIT IV - SOLIDARITET

AFSNIT V - BORGERRETTIGHEDER

AFSNIT VI - RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

AFSNIT VII - ALMINDELIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE FORTOLKNING OG ANVENDELSE AF CHARTRET

TREDJE DEL : UNIONENS POLITIKKER OG FUNKTIONSMÅDE


AFSNIT I - GENERELLE ANVENDELSESBESTEMMELSER

AFSNIT II - FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING OG UNIONSBORGERSKAB

AFSNIT III - POLITIKKER OG FORANSTALTNINGER INDADTIL

KAPITEL I - DET INDRE MARKED
 
1. afdeling - Oprettelse af det indre marked
 
2. afdeling - Fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser
 
 1. underafdeling - Arbejdskraften
 
 2. underafdeling - Fri etableringsret
 
 3. underafdeling - Fri levering af tjenesteydelser
 
3. afdeling - Frie varebevægelser
 
 1. underafdeling - Toldunionen
 
 2. underafdeling - Toldsamarbejde
 
 3. underafdeling - Forbud mod kvantitative restriktioner
 
4. afdeling - Kapital og betalinger
 
5. afdeling - Konkurrenceregler
 
 1. underafdeling - Regler for virksomhederne
 
 2. underafdeling - Støtte fra medlemsstaterne
 
6. afdeling - Fiskale bestemmelser
 
7. afdeling - Tilnærmelse af lovgivningerne

KAPITEL II - DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE POLITIK
 
1. afdeling - Den økonomiske politik
 
2. afdeling - Den monetære politik
 
3. afdeling - Institutionelle bestemmelser
 
4. afdeling - Overgangsbestemmelser

KAPITEL III - POLITIKKER PÅ ANDRE SPECIFIKKE OMRÅDER
 
1. afdeling - Beskæftigelse
 
2. afdeling - Social- og arbejdsmarkedspolitikken
 
 1. underafdeling - Den Europæiske Socialfond
 
3. afdeling - Økonomisk, social og territorial samhørighed
 
4. afdeling - Landbrug og fiskeri
 
5. afdeling - Miljø
 
6. afdeling - Forbrugerbeskyttelse
 
7. afdeling - Transport
 
8. afdeling - Transeuropæiske net
 
9. afdeling - Forskning, teknologisk udvikling og rummet
 
10. afdeling - Energi

KAPITEL IV - ET OMRÅDE MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED
 
1. afdeling - Almindelige bestemmelser
 
2. afdeling - Politikkerne for grænsekontrol, asyl og indvandring
 
3. afdeling - Samarbejde om civilretlige spørgsmål
 
4. afdeling - Retligt samarbejde i kriminalsager
 
5. afdeling - Politisamarbejde

KAPITEL V - OMRÅDER, HVOR UNIONEN KAN BESLUTTE AT GENNEMFØRE KOORDINERENDE, SUPPLERENDE ELLER UNDERSTØTTENDE TILTAG
 
1. afdeling - Folkesundhed
 
2. afdeling - Industri
 
3. afdeling - Kultur
 
4. afdeling - Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport
 
5. afdeling - Civilbeskyttelse
 
6. afdeling - Administrativt samarbejde

AFSNIT IV - DE OVERSØISKE LANDES OG TERRITORIERS ASSOCIERING

AFSNIT V - UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL

KAPITEL I - GENRELLE ANVENDELSESBESTEMMELER

KAPITEL II - DEN FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK
 
1. afdeling - Den fælles udenrigspolitik
 
2. afdeling - Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
 
3. afdeling - Finansielle bestemmelser

KAPITEL III - DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

KAPITEL IV - SAMARBEJDE MED TREDJELANDE OG HUMANITÆR BISTAND
 
1. afdeling - Udviklingssamarbejde
 
2. afdeling - Økonomisk, finansielt og teknisk samarbejde med tredjelande
 
3. afdeling - Humanitær bistand

KAPITEL V - RESTRIKTIVE FORANSTALTNINGER

KAPITEL V - RESTRIKTIVE FORANSTALTNINGER

KAPITEL VI - INTERNATIONALE AFTALER

KAPITEL VII - FORBINDELSERNE MED INTERNATIONALE ORGANISATIONER OG TREDJELANDE SAMT UNIONENS DELEGATIONER

KAPITEL VIII - GENNEMFØRELSE AF SOLIDARITETSBESTEMMELSEN

AFSNIT VI - UNIONENS FUNKTIONSMÅDE
 
KAPITEL I - BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE
 
 1. afdeling - Institutionerne
 
 2. underafdeling - Det Europæiske Råd
 
 3. underafdeling - Rådet
 
 4. underafdeling - Kommissionen
 
 5. underafdeling - Domstolen
 
 6. underafdeling - Revisionsretten
 
2. afdeling - Unionens rådgivende organer
 
 1. underafdeling - Regionsudvalget
 
 2. underafdeling - Det Økonomiske og Sociale Udvalg
 
3. afdeling - Den Europæiske Investeringsbank
 
4. afdeling - Fælles bestemmelser for Unionens institutioner og organer

KAPITEL II - FINANSIELLE BESTEMMELSER
 
1. afdeling - Den flerårige finansielle ramme
 
2. afdeling - Unionens årlige budget
 
3. afdeling - Gennemførelse af budgettet og decharge
 
4. afdeling - Fælles bestemmelser
 
5. afdeling - Bekæmpelse af svig

KAPITEL III - FORSTÆRKET SAMARBEJDE

AFSNIT VII - FÆLLES BESTEMMELSER

PROTOKOL OM ÆNDRING AF EURAROM-TRAKTATEN

PROTOKOL VEDRØRENDE EUROGRUPPEN

FJERDE DEL : ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Seneste ajourføring : 28/07/2003 (16:59)